Slide

Atviras Anykščių kultūros centras

Anykščių kultūros

centras
nuo 1948m.

Atviras

Virtualus turas

MesStebiname

Aurėja – Kregžde, kregždute

„Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“

Mėnulis tikras tėvas jo

„Galingi“

Mažas lašas

„Tas laisvės nerimas lakus“

MesKiekvieną dienąkuriame stebinančius dalykusLokaliai ir svetur…

Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina apie 500 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 19 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą.
Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių,
švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai.

VeiklaKultūriniųporeikių modeliuotojasBendruomenėms

Esame bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

AKCSkyrių renginiaiArtimiausiu metu

SkyriaiAplankykite virtualiai