Slide

centras

KULTŪRINIŲ POR­EIKIŲ MOD­ELI­UO­TO­JAS

Atviras Anykščių kultūros nuo 1948m.

VeiklaKultūriniųporeikių modeliuotojasBendruomenėms

Esame bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

MesKiekvieną dienąkuriame stebinančius dalykusLokaliai ir svetur…

Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina virš 600 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 19 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą. Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių, švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai.