werwerwerwerewr

„Bal­toji pavana“
Istorinio šokio studija

Susikūrė 2003 metais. Vėl suskambo senųjų dvarų muzikos gar­sai. Reper­tu­arą sudaro Rene­sanso epochos šokiai ir muzika. Kolek­ty­vas turi ir atskirą pro­gramą, kurią apjun­gia įstabi to meto poez­ija. „Bal­toji pavana“ kon­cer­tuoja išraiškingais ir unikali­ais XV – XVI a. kostiu­mais.
Plačiau

„Grieža“
Kapela

„Aukso paukštė“ įteikta Anykščių kultūros centro kapelai „Grieža“ ir jos vadovui Kęstučiui Grigaliūnui. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje.
Skaityti

„Varius“
Vyrų vokalinis ansamblis

Susikūrė 2005 metais. 2005-2022 m. ansambliui vadovavo Rimvydas Griauzdė. Dabartinis vadovas Stanislovas Aglinskas. Jame dainuoja balsingiausi Anykščių krašto vyrai. Dainuota įvairiausiuose konkursuose ir festivaliuose. Laimėta ne viena aukšta vieta.

Plačiau

„Vijurkas“
Liaudiškų šokių kolektyvas

Neveltui šį pavadinimą kolektyvui sugalvojo tėveliai vienoje iš Dainų švenčių, kai vaikai sukosi šokio sūkuryje su visais Lietuvos šokėjais.
Skaityti

„Saulašarė“
Merginų liaudiškų šokių kolektyvas

Anykščių kultūros centro merginų liaudiškų šokių kolektyvas „Saulašarė“ – jaunatviškas, darnus ir kūrybiškas, nuolat atsinaujinantis kolektyvas.

Plačiau

„Puella“
Pramoginės muzikos grupė

Grupė „Puella“ įsikūrė 1988 m. Tai merginos, išaugusios iš „Tabalai“ grupės. Merginų amžius nuo 15 iki 20 metų.
Skaityti

„Verpetas“
Sportinių šokių kolek­tyvas

Ambicingas, visapusiškas vadovas, mokantis perteikti žinias tiek jaunesniems, tiek vyresniems kolektyvo nariams. Įdėtą darbą treniruotėse atskleidžia ir kultūros renginiuose, ir reitingo varžybose bei Lietuvos čempionate.

Plačiau

„Volungės“
Moterų vokalinis ansamblis

Moterų vokalinis ansamblis ,,Volungės“ čiulbėti pradėjo 2012 metais. Šis kolektyvas nuolat dalyvauja Anykščių miesto bei rajono organizuojamuose renginiuose.
Plačiau

„Tabalai“
Pramoginės muzikos grupė

Grupė įsikūrė 1997 metais. Joje dainuoja vaikai nuo 5 iki 15 metų. „Tabalai“-linksmos mergaitės.

Plačiau

„Nenuoramos“
Vaikų ir jaunimo vokalinio dainavimo grupė

Jau tie ,,Nenuoramos”- judrūs, drąsūs, vikrūs, nepaklusnūs, bet tuo ir įdomūs. Su jais niekada nebūna liūdna nei vadovei, nei žiūrovams.
Plačiau

„Užgaidos“
Pop­u­liar­ios muzikos atlikėjų grupė

Pagrind­inė grupė – 10 dain­ininkų (5 moterys ir 5 vyrai). Šis būrelis dain­uo­jančių įvairaus amži­aus ir pro­fe­sijų žmonių repetuoja kiekvieną savaitę, dain­uoja labai įvairų reper­tu­arą nuo lietu­viškos ir užsienio pop­u­liar­io­sios muzikos iki romansų ir liaud­ies dainų.
Plačiau

„AKC Teatras“

O pir­ma­sis dramos kolek­ty­vas Anykščių kultūros namu­ose susi­būrė dar 1955 metais. J.Buziliauskui įteiktas aukščiausias Lietuvoje mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimas „Aukso paukštė“
Skaityti

„Vija“
Merginų šokių kolektyvas

Merginos šoka ne tik liaudiškus šokius, bet ir šiuolaikinius. Tai aktyviai koncertuojančios ir gerą nuotaiką skleidžiančios merginos.
Plačiau

„Valaukis“

1984 m. jauna entuzi­astė Vio­leta Gaile­vičiūtė – Juci­u­vienė sukvi­etė būrelį žmonių, mėgstančių dain­uoti liaud­ies dainas, į kolek­tyvą, kuriam vėliau davė „Valaukio“ vardą (var­das kilęs nuo upe­lio pava­din­imo).
Skaityti

„Gojus“
Tau­tinių šokių ansam­b­lis

Susikūrė 1991 m. Anykšči­u­ose. Kolek­tyvo pava­din­i­mas sim­boli­nis. Jame šoka 20 porų. Šokė­jai ir vadovė daug dėme­sio skiria aut­en­tiškam tau­tiniam kostiu­mui, savo krašto pris­taty­mui.
Plačiau

„Laumakė“
Tradicinių kanklių ansamblis

Begalinis noras kankliuoti, dainuoti, populiarinti lietuvių tautinį instrumentą, skleisti žinią apie Anykščių kraštą suvedė draugėn dešimt šaunių Anykščių krašto muzikos mylėtojų, kurios yra įvairių profesijų atstovės.
Skaityti

„Atgaiva“
Moterų vokalinis ansamblis

Susibūrė 2019 m. šešių bendraminčių: Daivos, Audronės, Reginos, Irenos, Ledos ir Anelės iniciatyva. Tuomet ansamblio pavadinimą sudėliojome iš pirmųjų vardų raidžių ir skambiai pasivadinome „Darila“. Į ansamblį įsiliejus Alvyrai, Ingridai ir Astai, pakeitėme ir pavadinimą. Tad prisistatome – Anykščių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Atgaiva“
Plačiau