werwerwerwerewr

Įstaigos nuostatai

PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022  m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-84

 

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Anykščių kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Anykščių kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos sritis, pobūdį ir rūšis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, Kultūros centro savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, veiklos organizavimą, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, Kultūros centro tarybos (toliau – Taryba) sudarymą, jos kompetenciją ir veiklą, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Kultūros centro reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą ir Nuostatų keitimo tvarką.
 2. Kultūros centro pavadinimas – Anykščių kultūros centras. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190078494.
 3. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Kultūros centro savininkas – Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 188774637, adresas J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
 5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės tarybos, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija nustatyta šiuose nuostatuose.
 6. Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, Lietuvos Respublikos įstatymų (toliau – įstatymai) nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, puoselėja mėgėjų meną, etninę kultūrą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Kultūros centras įgyvendina Savininko funkcijas ir yra išlaikomas iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) asignavimų, turi sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
 7. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais teisės
 8. Kultūros centro veikla yra
 9. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
 10. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis įstatymų nustatyta
 11. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje anyksciukc.lt
 12. Kultūros centro buveinė Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai.
 13. Kultūros centras turi 11 struktūrinių padalinių (skyrių), kurie nėra juridiniai asmenys:
  • Kavarsko skyrius, Šaltinio g. 8, Kavarskas, Anykščių r.;
  • Troškūnų skyrius, Dariaus ir Girėno g. 3, Troškūnai, Anykščių r.;
  • Svėdasų skyrius, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasai, Anykščių r.,
  • Kurklių skyrius, Anykščių g. 3, Kurkliai, Anykščių r.;
  • Viešintų skyrius, Vytauto g. 27, Viešintos, Anykščių r.,
  • Traupio skyrius, Nevėžio g. 9, Traupis, Anykščių r.;
  • Skiemonių skyrius, Šilo g. 1, Skiemonys, Anykščių r.;
  • Mačionių skyrius, Vaisiutiškio g. 1, Mačionys, Anykščių r.;
  • Leliūnų skyrius, Ilgoji g. 2, Leliūnai, Debeikių sen., Anykščių r.;

13.10. Burbiškio skyrius, Anykštos g. 2b, Burbiškis, Anykščių r.;

13.11. Andrioniškio skyrius, Anykščių g. 13, Andrioniškis, Anykščių r.

 

                                   II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Kultūros centro veiklos pobūdis – daugiafunkcinis kultūros
 2. Kultūros centro veiklos sritys – kultūra, menas, kultūrinis švietimas.
 3. Kultūros centro veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  • kino filmų rodymas (59.14);
  • viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
  • reklama (73.1);
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
  • fotografavimo veikla (74.20);
  • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);
  • kultūrinis švietimas (85.52);
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);
  • posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
  • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
  • scenos pastatymų veikla (90.01);
  • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);
  • meninė kūryba (90.03);
  • meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
  • pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);
  • kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29);
  • profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);
  • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20).

 

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo ugdymo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų vystymas, etninės kultūros, mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas, kūrybinės saviraiškos užtikrinimas, darbo su jaunimu vykdymas.
 • Kultūros centras, įgyvendindamas šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
  • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;
  • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
  • organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, darbą su jaunimu;
  • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą;
  • rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  • rengia ir vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;
  • kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
  • organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
  • sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;
  • vykdo kultūros ir meno projektus;
  • skleidžia informaciją visuomenei apie Kultūros centro vykdomą veiklą pasitelkiant ryšius su visuomene ir netiesioginę reklamą;
  • bendradarbiauja su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir už jos ribų;
  • tiria, analizuoja ir įvertina bendruomenės kultūrinius poreikius;
  • sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai;
  • tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
  • užtikrina teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir jo skyriuose, organizuoja ir kontroliuoja jų veiklą;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Kultūros centras turi teisę:
  • pasirinkti kūrybinės veiklos kryptis, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį Kultūros centro veiklos tikslus;
  • plėtoti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviesti įvairius atlikėjus;
  • plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kitais kultūros centrais ir partneriais;
  • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti visuomenę apie Kultūros centro veiklą;
  • Biudžetinė įstaiga gali steigti filialus Lietuvos Respublikoje;
  • teikti nemokamas ir mokamas kultūros srities paslaugas, kurių sąrašą ir mokamų paslaugų kainas (įkainius) nustato Savivaldybės taryba;
  • turėti einamąsias nacionalinės valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;
  • valdyti Savininko patikėjimo teise perduotą turtą, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir Savininko nustatyta tvarka;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, organizuoti viešuosius pirkimus su Kultūros centro veikla susijusioms prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;
  • teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams finansuotinas programas ir projektus;
  • organizuoti kultūros, švietimo renginius;
  • gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
  • Biudžetinė įstaiga savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja biudžetinės įstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Asociacijos steigėjai ar nariai pagal įstatymus ar asociacijos steigimo dokumentus negali perleisti asociacijai biudžetinės įstaigos savininko biudžetinei įstaigai perduoto ar biudžetinės įstaigos įgyto turto.
 2. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:
  • vykdyti Nuostatuose nurodytą veiklą ir funkcijas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
  • teikti Savininkui tvirtinti teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainas ir tarifus;
  • lėšas, gautas už Kultūros centro teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal Kultūros centro patvirtintą išlaidų sąmatą;
  • atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
  • teikti Savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms Kultūros centro veiklos ir finansines ataskaitas;
  • vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
  • garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  • naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
  • sudaryti sąlygas Kultūros centro darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • užtikrinti žiūrovų saugumą, saugias darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinę ir darbų saugą;
  • Kultūros centras gali turėti kitų įstatymuose ir kituose tesės aktuose numatytų teisių ir pareigų;
  • Kultūros centras kasmet iki einamųjų metų sausio 10 dienos Savininkui Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia nustatytos formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, kultūros centro ir jo skyrių veiklos ataskaitą.

 

V SKYRIUS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS

INSTITUCIJOS  KOMPETENCIJA

 

 1. Įgyvendindama Savininko teises ir pareigas, Savivaldybės taryba:
  • tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;
  • priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
  • nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
  • priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
  • priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  • skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  • akredituoja ir suteikia Kultūros centrui kategoriją;

 

 • nustato kainas ir tarifus už teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas;
 • organizuoja Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
 • gali papildomai Kultūros centrui skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto valstybinėms šventėms organizuoti;
 • sprendžia kitus įstatymuose, teisės aktuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 1. Savivaldybės tarybos sprendimai įforminami raštu.

 

VI SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 

 1. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas 5 metams konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Direktoriaus kvalifikacinius reikalavimus nustato kultūros Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybės aprašymas. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, pareiginės algos kintamosios dalies procentinį dydį ir skatinimo sąlygas nustato Anykščių  rajono savivaldybės meras atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos.
 2. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš jų priima Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta Be kitų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su direktoriumi taip pat pasibaigia atšaukus jį iš pareigų. Direktorius gali būti atšaukiamas iš pareigų, jei:
  • Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nepritaria Kultūros centro ir (ar) direktoriaus veiklos ataskaitai;
  • pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, pasinaudojęs pareigomis savo ar kitų asmenų naudai;
  • praranda nepriekaištingą reputaciją.
 3. Savivaldybės meras vykdo kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta Įstatymų nustatytais atvejais, kai Savivaldybės meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina Savivaldybės mero pavaduotojas ar Savivaldybės mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys.
 4. Kultūros centro direktoriui negalint eiti pareigų, visas jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotojas.
 5. Direktorius:
  • vadovauja Kultūros centrui ir atsako už jo veiklą;
  • organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;
  • tvirtina Kultūros centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
  • tvirtina Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinio padalinio nuostatus ir kitus Kultūros centro teisės aktus;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, skatina juos;
  • vertina Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų, specialistų veiklą;
  • tvirtina darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, kintamąją dalį, priemokas ir premijas;
  • organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad Kultūros centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • tvirtina Kultūros centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Kultūros centrui teisme ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
  • neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus ir kitus Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • Kultūros centro vardu sudaro arba įgalioja kitus Kultūros centro darbuotojus sudaryti sutartis;
  • vykdo kitas funkcijas, nustatytas direktoriaus pareigybės aprašyme;
  • gali turėti ir kitų jam kultūros centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis;
  • nustato Kultūros centro vidaus organizacinę struktūrą, pareigybes, neviršydamas Savininko nustatyto bendro etatų skaičius;
  • planuoja Kultūros centro veiklos strategiją;
  • suderinęs su Savininku, gali keisti Kultūros centro darbo laiką;
  • įsigyja ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus, susijusius su Kultūros centro veikla;
  • sudaro bendradarbiavimo, patalpų nuomos, paslaugų, koncertines, autorines, intelektinių paslaugų ir kitas sutartis;
  • atsako už teikiamų kultūros paslaugų kokybę;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų kokybę.

VII SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMAS,

JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 

 1. Kultūros centre sudaroma Taryba, kuri yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto Taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros bei kitus klausimus, numatytus Kultūros centro steigimo dokumentuose ir nuostatuose. Tarybos sprendimai priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma.
 2. Tarybos narių skaičius, jos sudarymo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija nustatyta šiuose nuostatuose.
 3. Taryba sudaroma ir atšaukiama Kultūros centro direktoriaus įsakymu.
 4. Svarbiausias Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros centro administracijai  pasiūlymus dėl Kultūros centro veiklos programos ir priemonių jai įgyvendinti. Vykdydama šį uždavinį Taryba atlieka šias funkcijas:
  • teikia siūlymus dėl Kultūros centro veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių, vertina įgyvendintų priemonių skaidrumą ir viešumą;
  • aptaria naujausias meno programas ir meno mėgėjų kolektyvų  veiklos rezultatus, teikia siūlymus dėl jų veiklos meninės kokybės;
  • dalyvauja mėgėjų meno kolektyvų veiklos apžiūrose;
  • inicijuoja klausimų, susijusių su Kultūros centro veikla, analizę ir siūlo sprendimus;
  • teikia rekomendacijas Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
  • siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti;
  • direktoriaus iniciatyva svarsto kitus aktualius Kultūros centro kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.
 5. Tarybą sudaro 5 nariai. Taryba sudaroma iš Kultūros centro visuotiniame darbuotojų susirinkime deleguotų 2 narių, 2 asmenų, kuriuos deleguoja Savininkas, 1 asmens, kurį deleguoja Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
 6. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Tarybai negali vadovauti direktorius.
 7. Tarybos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams, atsako už Tarybos veiklą ir jai atstovauja.
 8. Tarybos sekretorius tvarko Tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius.
 9. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis Tarybos posėdis šaukiamas Tarybos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip 3 Tarybos narių reikalavimu.
 10. Taryba turi teisę:
  • kviesti į posėdžius Kultūros centro vadovą ir kitus darbuotojus, galinčius pateikti siūlymus ir išvadas iškilusiais klausimais;
  • gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros centro administracijos.

VIII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

 

 1. Kultūros centro direktorių skiria ir atleidžia Anykščių rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Kultūros centro darbuotojus į darbą priima, nustato jiems atlyginimą, skiria nuobaudas, skatina ir atleidžia iš darbo kultūros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Didžiausią leistiną pareigybių skaičių, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį, skaičių nustato ir tvirtina savininkas.
 4. Kultūros centro darbuotojams darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir kitų teisęs aktų nustatyta tvarka.
 5. Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų, specialistų veiklos metinis vertinimas atliekamas įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Direktorių, dirbantį pagal terminuotą darbo sutartį, kiekvienais metais vertina Savivaldybės meras, vadovaudamasis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, pagal praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

IX SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Savininko perduotas ir Kultūros centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savininkui, o Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta
 2. Kultūros centro lėšų šaltiniai:
  • Kultūros centrai finansuojami atitinkamai iš valstybės ar savivaldybių biudžetų;
  • Kultūros centras finansuojamas iš steigėjo lėšų;
  • Kultūros centras gali gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaudami Kultūros ministerijos, savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti;
  • fizinių ir juridinių asmenų parama (labdara);
  • kitos teisėtai gautos lėšos;
  • Kultūros centro lėšų šaltiniai gali būti ir kitos kultūros centrų steigėjų nustatyta tvarka įgytos ir naudojamos nebiudžetinės lėšos.
 3. Kultūros centras gali dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose ir gauti tarptautinių fondų finansavimą.
 4. Kultūros centras gali gauti valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaudamas Kultūros ministerijos, Savivaldybės tarybos skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, vykdyti.
 5. Kultūros centras privalo savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų gaunamas lėšas naudoti tik Nuostatuose nurodytiems uždaviniams
 6. Kultūros centro išlaidas sudaro:
  • lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;
  • patalpų išlaikymo išlaidos;
  • kitos išlaidos, susijusios su Kultūros centro

X SKYRIUS

APSKAITA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Kultūros centro finansinė veikla kontroliuojama Savininko ir kitų valstybinių institucijų, įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės
 3. Kultūros centras vykdo vidaus finansų kontrolę teisės aktų nustatyta

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kultūros centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Nuostatai tvirtinami, keičiami Savivaldybės tarybos Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

___________________________________________________