Įstaigos nuostatai

PRI­TARTA

Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-​TS-​62

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRO NUOSTATAI

BEN­DRO­SIOS NUOSTATOS

1. Anykščių kultūros cen­tro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamen­tuoja Anykščių kultūros cen­tro (toliau – Kultūros cen­tras) teis­inę formą, prik­lau­somybę, įstai­gos savininką, savininko teises ir pareigas įgyven­d­i­nančios insti­tu­ci­jos kom­pe­ten­ciją, buveinę, struk­tūrą, veik­los tik­slus, pagrindines funkci­jas, valdymą, veik­los orga­ni­za­v­imą, turtą, lėšų šal­tinius ir lėšų nau­do­jimo tvarką, darbo san­tyk­ius ir darbo apmokėjimą, finansinės veik­los kon­trolę, Nuostatų keitimo tvarką, reor­ga­ni­za­v­imą ir likvidavimą.

2. Įstai­gos pava­din­i­mas: Anykščių kultūros centras.

3. Kultūros cen­tro teis­inė forma – biudžet­inė įstaiga.

4. Kultūros cen­tro savininkas – Anykščių rajono savi­valdybė (toliau – Savininkas), adresas – J. Bil­iūno g. 23, LT-​29111 Anykščiai.

5. Kultūros cen­tras yra ribotos civil­inės atsakomy­bės vieša­sis juri­di­nis asmuo, įgyven­d­i­nan­tis savi­valdy­bės funkci­jas, išlaiko­mas iš savi­valdy­bės biudžeto asig­nav­imų, tur­in­tis sąskaitas banku­ose ir antspaudą su Savininko herbu ir savo pava­din­imu.

6. Kultūros cen­tro steigė­jas (savininko teises ir pareigas įgyven­d­i­nanti insti­tu­cija) yra Anykščių rajono savi­valdy­bės taryba, kuri:

6.1. tvirtina Kultūros cen­tro nuostatus;

6.2. pri­ima į pareigas ir iš jų atlei­džia Kultūros cen­tro direktorių;

6.3. pri­ima sprendimą dėl Kultūros cen­tro buveinės pakeitimo;

6.4. pri­ima sprendimą dėl Kultūros cen­tro reor­ga­ni­za­v­imo ar likvidavimo;

6.5. pri­ima sprendimą dėl Kultūros cen­tro fil­ialo steigimo ir jo veik­los nutraukimo;

6.6. skiria ir atlei­džia likvida­torių arba sudaro likvi­dac­inę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.7. sprendžia kitus Lietu­vos Respub­likos įstaty­mu­ose bei teisės aktu­ose ir šiu­ose Nuostatu­ose jos kom­pe­ten­ci­jai priskir­tus klausimus.

7. Pagal savo priev­oles Kultūros cen­tras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Kultūros cen­tro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės paden­giamos Savininko lėšomis nevirši­jant Kultūros cen­tro teisės aktų nus­tatyta tvarka nau­do­jamo, val­domo ir dispon­uo­jamo turto vertės.

8. Kultūros cen­tras savo veik­loje vadovau­jasi Lietu­vos Respub­likos Kon­sti­tu­cija, Lietu­vos Respub­likos civiliniu kodeksu, Lietu­vos Respub­likos darbo kodeksu, Lietu­vos Respub­likos biudže­tinių įstaigų įstatymu, Lietu­vos Respub­likos kultūros cen­trų įstatymu, Lietu­vos Respub­likos biudžeto san­daros įstatymu, Lietu­vos Respub­likos autorių teisių ir gre­tu­tinių teisių įstatymu ir kitais įstaty­mais, Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės nutari­mais, Lietu­vos Respub­likos kultūros min­istro įsaky­mais, Lietu­vos Respub­likos tarp­tautinėmis sutar­timis bei kitais teisės aktais, Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bos sprendi­mais, šiais Nuostatais.

9. Kultūros cen­tro buveinė: A. Baranausko a. 2, 29132 Anykščiai.

10. Kultūros cen­tras turi skyrius:

10.1. Anykščių kultūros cen­tro Kavarsko skyrius, Šal­tinio g. 8, Kavarskas, Anykščių raj.;

10.2. Anykščių kultūros cen­tro Troškūnų skyrius, Dari­aus ir Girėno g. 3, Troškū­nai, Anykščių raj.;

10.3. Anykščių kultūros cen­tro Svė­dasų skyrius, J. Tumo Vaiž­ganto g.16, Svė­da­sai, Anykščių raj.;

10.4. Anykščių kultūros cen­tro Debeikių skyrius, J.Biliūno g. 44, Debeikiai, Anykščių raj.;

10.5. Anykščių kultūros cen­tro Kurk­lių skyrius, Anykščių g. 3, Kurk­liai, Anykščių raj.;

10.6. Anykščių kultūros cen­tro Viešintų skyrius,Vytauto g. 27, Viešin­tos, Anykščių raj.;

10.7. Anykščių kultūros cen­tro Trau­pio skyrius, Nevėžio g. 9, Traupis, Anykščių raj.;

10.8. Anykščių kultūros cen­tro Ažuožerių skyrius, Vien­uo­lio g.2, Ažuože­riai., Anykščių raj.;

10.9. Anykščių kultūros cen­tro Skiemonių skyrius Luknos g.32, Skiemonys, Anykščių raj.;

10.10. Anykščių kultūros cen­tro Mačionių skyrius, Mačionių g. 1, Mačionys, Anykščių raj.;

10.11. Anykščių kultūros cen­tro Leliūnų skyrius, Ilgoji g.2, Leliū­nai, Debeikių sen., Anykščių raj.;

10.12. Anykščių kultūros cen­tro Bur­biškio skyrius, Anykš­tos g.2b, Bur­biškis., Anykščių raj.;

10.13. Anykščių kultūros cen­tro Vaitkūnų skyrius, Vaitkūnų gyv., Svė­dasų sen., Anykščių raj.;

10.14. Anykščių kultūros cen­tro Andri­on­iškio skyrius, Anykščių g.13, Andri­on­iškis, Anykščių raj.

11. Skyr­iai veikia pagal Kultūros cen­tro direk­to­ri­aus patvirt­in­tus nuosta­tus. Skyrius nėra juri­di­nis asmuo.

II. KULTŪROS CEN­TRO VEIK­LOS POBŪDIS, TIK­SLAI IR FUNKCIJOS

12. Kultūros cen­tro veik­los pobūdis – kultūrinė veikla.

13. Kultūros cen­tro veik­los tik­slas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines pro­gra­mas, plė­toti švi­etėjišką pramoginę veiklą, tenk­inti ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius ir orga­nizuoti pro­fe­sion­alaus meno sklaidą Anykščių rajone.

14. Kultūros cen­tro veik­los rūšys teisės aktų nus­tatyta tvarka pagal Ekonom­inės veik­los rūšių klasifikatorių:

14.1. kino filmų rody­mas – 59.14;

14.2. posėdžių ir ver­slo renginių orga­ni­za­v­i­mas – 82.30;

14.3. kultūri­nis švi­eti­mas – 85.52;

14.4. kūry­binė, meninė ir pramogų orga­ni­za­v­imo veikla – 90.0;

14.5. scenos pas­tatymų veikla – 90.01;

14.6. scenos pas­taty­mams būd­ingų paslaugų veikla – 90.02;

14.7. meninė kūryba – 90.03;

14.8. meno įrenginių eksploatavimo veikla – 90.04;

14.9. kita pramogų ir lais­valaikio orga­ni­za­v­imo veikla – 93.29

15. Kultūros cen­tras, įgyvendin­damas veik­los tik­slą, atlieka šias funkcijas:

15.1. sudaro sąly­gas etninės kultūros sklaidai, pop­u­lia­rina senąsias kultūros tradi­ci­jas, papročius, laid­uoja etninės kultūros perimamumą;

15.2. orga­nizuoja mėgėjų meno kolek­tyvų, studijų, būre­lių veiklą;

15.3. rūpinasi mėgėjų meno kolek­tyvų pasirengimu ir daly­vav­imu Dainų šven­tėse, vietini­u­ose, region­ini­u­ose, respub­likini­u­ose tarp­tau­tini­u­ose renginiuose;

15.4. orga­nizuoja pramoginius, edukacinius, pro­fe­sion­alaus meno ir kitus renginius;

15.5. kuria ir įgyven­d­ina kultūrines — menines pro­gra­mas, orga­nizuoja tarp­tau­tinius, respub­likinius, region­inius renginius, kon­certines mėgėjų meno kolek­tyvų išvykas;

15.6. orga­nizuoja val­sty­binių švenčių, atmintinų datų, kalen­dorinių švenčių paminėjimą;

15.7. orga­nizuoja pramoginius vakarus, diskotekas, vakarones;

15.8. rūpinasi vaikų ir jau­nimo užim­tumu, jų meniniu ugdymu;

15.9. orga­nizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną pop­u­liari­nančius renginius, tenk­ina kitus ben­druomenės kultūrinius poreikius;

15.10. sudaro sąly­gas pro­fe­sion­alaus meno sklaidai;

15.11. kuria ir įpras­mina šiuo­laikines mod­er­nias meno veik­los formas;

15.12. teikia Lietu­vos Respub­likos ir užsienio fon­dams pro­jek­tus ir įgyven­d­ina kultūrines, edukacines pro­gra­mas, ben­dradar­biauja su rajono kultūros, švi­etimo, kit­o­mis įstaigomis;

15.13. ben­dradar­biauja su panašius tik­slus tur­inčiomis įstaigomis šalyje ir užsienyje;

15.14. kau­pia ir sklei­džia infor­ma­ciją apie Kultūros cen­tro veiklą;

15.15. teikia Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bai tvirt­inti Lietu­vos Respub­likos kultūros min­istro įsakymu nus­taty­tos for­mos veik­los ataskaitą, užtik­rina duomenų teisingumą;

15.16. atlieka kitas teisės aktu­ose numaty­tas funkcijas.

III. KULTŪROS CEN­TRO VALDYMO INSTI­TU­CIJŲ SUDARYMO TVARKA, KOM­PE­TEN­CIJA, FUNKCI­JOS IR ATSAKOMYBĖ

16. Kultūros cen­tro akred­i­tavimą, vadovau­damasi Lietu­vos Respub­likos kultūros min­istro įsakymu patvirt­in­tais akred­i­tavimo tvarkos nuostatais bei kat­e­gorijų suteikimo kultūros cen­trams kri­ter­i­jais, vykdo rajono savi­valdy­bės tary­bos sprendimu patvirt­inta Akred­i­tavimo komisija, į kurios sudėtį įeina ir Lietu­vos Respub­likos kultūros min­is­ter­i­jos atsto­vas. Akred­i­tavimo komisija teikia pasiū­ly­mus rajono savi­valdy­bės Tarybai.

17. Kultūros cen­trui vadovauja direk­to­rius, kuris.

17.1. orga­nizuoja Kultūros cen­tro darbą, kad būtų įgyven­d­i­nami Kultūros cen­tro tik­slai bei atliekamos nus­taty­tos funkci­jos, ir atsako už įstai­gos veiklą;

17.2. užtik­rina, kad būtų laiko­masi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų.

17.3. įstatymų nus­tatyta tvarka į darbą pri­ima ir atlei­džia dar­buo­to­jus, skiria draus­mines nuobau­das ir paskatinimus;

17.4. sudaro ir tvirtina Kultūros cen­tro vidaus orga­ni­zac­inę struk­tūrą ir dar­buo­tojų pareigy­bių sąrašą nevirši­jant nus­tatyto didži­au­sio leistino pareigy­bių skaičiaus;

17.5. ren­gia ir tvirtina Kultūros cen­tro dar­buo­tojų pareig­inius aprašy­mus, tvirtina tarny­binius atly­gin­imus, priedus ir priemokas neviršy­damas Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bos skirto darbo užmokesčio fondo, vykdo kitas su darbo san­tyki­ais susi­ju­sias funkci­jas Lietu­vos Respub­likos teisės aktų nus­tatyta tvarka;

17.6. ren­gia ir tvirtina Darbo tvarkos taisykles;

17.7. vadovauja Kultūros cen­tro strate­ginio plano ir metinių veik­los pro­gramų, kultūros ir meno pro­gramų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

17.8. teikia Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bai tvirt­inti Kultūros cen­tro veik­los ir direk­to­ri­aus veik­los ataskaitas;

17.9. Lietu­vos Respub­likos įstatymų nus­tatyta tvarka sudaro sutartis;

17.10. pagal kom­pe­ten­ciją lei­džia įsaky­mus, orga­nizuoja ir kon­troli­uoja jų vykdymą;

17.11. atsto­vauja Kultūros cen­tro teises teisme bei kitose val­sty­bės ar savi­valdy­bių insti­tu­ci­jose, įstaigose, san­tyk­i­u­ose su fizini­ais ir juri­dini­ais asmenimis;

17.12. įgyven­d­ina civil­inės sau­gos, prieš­gais­rinės sau­gos, dar­buo­tojų sau­gos ir sveikatos darbe priemones;

17.13. užtik­rina koky­biško kultūros pro­dukto pateikimą renginių metu;

17.14. ren­gia doku­men­tus Kultūros cen­tro kultūros ir meno dar­buo­tojų atestacijai;

17.15. užtikrinti savi­valdy­bės per­duoto turto valdymą, apsaugą ir naudojimą;

17.16. ren­gia ir teikia rajono Akred­i­tavimo komisi­jai doku­men­tus Kultūros cen­trui akredituoti;

17.17 užtik­rina racionalų ir taupų lėšų bei turto nau­do­jimą, veiksmingą biudžet­inės įstai­gos vidaus kon­trolės sis­te­mos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.18. garan­tuoja, kad pagal Lietu­vos Respub­likos viešojo sek­to­ri­aus atskait­o­my­bės įstatymą teiki­ami ataskaitų rink­iniai ir sta­tistinės ataskaitos būtų teisingi.

17.19 vykdo kitas, Lietu­vos Respub­likos biudže­tinių įstaigų įstatyme bei kitu­ose normini­u­ose teisės aktu­ose numaty­tas funkcijas.

IV. KULTŪROS CEN­TRO TARYBA

18. Kultūros cen­tre sudaroma Anykščių kultūros cen­tro taryba (toliau – Taryba), kuri yra kole­giali patari­amojo balso teisę tur­inti insti­tu­cija, sprendžiant Kultūros cen­tro veik­los orga­ni­za­v­imo ir įgyven­din­imo klausimus.

19. Kultūros cen­tro tary­bos uždavinys yra teikti Kultūros cen­tro direk­to­riui pasiū­ly­mus dėl Kultūros cen­tro veik­los pro­gramos ir priemonių jai įgyvendinti.

20. Vykdy­dama šį uždavinį Kultūros cen­tro taryba atlieka šias funkcijas:

20.1. svarsto ir vertina Kultūros cen­tro sezonines ir per­spek­tyvines kūry­bines veik­los pro­gra­mas, jų įgyven­din­imo rezul­ta­tus, aptaria nau­jau­sias meno pro­gra­mas ir meno mėgėjų kolek­tyvų veik­los rezul­ta­tus, teikia pasiū­ly­mus dėl jų veik­los meninės kokybės;

20.2. teikia pasiū­ly­mus dėl Kultūros cen­tro veik­los pro­gramos ir jos įgyven­din­imo priemonių;

20.3. teikia pasiū­ly­mus Kultūros cen­tro veik­los strate­gi­jos klausimais;

20.4. teikia rekomen­daci­jas Kultūros cen­tro dar­buo­tojų kval­i­fikaci­jos kėlimo klausi­mais, kultūros ir meno dar­buo­tojų ates­tavimo klausimais;

20.5. svarsto Kultūros cen­tro mate­ri­al­inės bazės gerin­imo programas;

20.6. svarsto kitus Kultūros cen­tro veik­los klausimus, kuri­uos pateikia Kultūros cen­tro direktorius.

21. Tary­bos sudėtį sudaro 5 nar­iai, paskirti ketverių metų kaden­ci­jai: Anykščių rajono savi­valdy­bės admin­is­tracijos Švi­etimo, kultūros, sporto ir tur­izmo skyr­i­aus atsto­vas, du Kultūros cen­tro atsto­vai , išrinkti balsų dau­guma Kultūros cen­tro visuo­tini­ame susirinkime, bei du deleguoti Anykščių rajono kultūros tary­bos atstovai.

22. Tary­bos sudėtį tvirtina Kultūros cen­tro direktorius.

23. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kar­tus per metus. Neeili­nis Tary­bos posėdis gali būti sušauk­tas Tary­bos pirmininko ini­ci­atyva, dau­giau kaip pusės Tary­bos narių reikalav­imu arba Kultūros cen­tro direk­to­ri­aus iniciatyva.

24. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dau­guma išrenka kaden­ci­jos laiko­tarpiui pirmininką, pavaduo­toją ir sekre­torių. Tary­bai negali vadovauti Kultūros cen­tro direktorius.

25. Tary­bos pirmininkas (jeigu jo nėra – Tary­bos pirmininko pavaduo­to­jas) orga­nizuoja Tary­bos darbą, pirmininkauja posėdži­ams, atsako už Kultūros cen­tro tary­bos veiklą ir jai atstovauja.

26. Tary­bos sekre­to­rius ren­gia posėdžius, derina jų dar­bot­varkę, tvarko Tary­bos doku­men­tus, pro­tokolu­oja posėdžius.

27. Tary­bos posėdis laiko­mas teisėtu, jeigu jame daly­vauja dau­giau kaip pusė visų Tary­bos narių.

28. Kultūros cen­tro tary­bos nutari­mas laiko­mas pri­imtu, jei už jį bal­suoja dau­giau kaip pusė Kultūros cen­tro tary­bos narių. Bal­sams pasiskirsčius po lygiai, lemia Kultūros cen­tro tary­bos pirmininko balsas.

29. Kultūros cen­tro tary­bos nutari­mai įformi­nami posėdžio pro­tokolu, kurį pasir­ašo Kultūros cen­tro tary­bos posėdžio pirmininkas ir sekre­to­rius. Pro­toko­lai ir kiti doku­men­tai saugomi Kultūros cen­tre. Tary­bos nutari­mai įgyven­d­i­nami Kultūros cen­tro direk­to­ri­aus įsakymu.

DAR­BUO­TOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

30. Kultūros cen­tro direk­to­rius skiria­mas pareigoms konkurso būdu teisės aktų nus­tatyta tvarka. Kultūros cen­tro direk­torių pri­ima į pareigas ir atlei­džia iš jų steigė­jas. Kval­i­fikacinius reikalav­imus Kultūros cen­tro direk­to­riui nus­tato Lietu­vos Respub­likos kultūros min­is­ter­ija. Direk­to­riui tarny­binį atly­gin­imą nus­tato steigėjas.

31. Kultūros cen­tro dar­buo­tojų darbo san­tyk­ius reglamen­tuoja Darbo kodek­sas ir kiti teisės aktai.

32. Kultūros cen­tro dar­buo­tojų darbo apmokėji­mas nus­tatomas vadovau­jan­tis Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nus­tatyta tvarka.

33. Kultūros cen­tro kultūros ir meno dar­buo­to­jus Lietu­vos Respub­likos Kultūros min­is­ter­i­jos nus­tatyta tvarka ates­tuoja steigė­jas. Į atestaci­jos komisiją įeina ir Kultūros min­is­ter­i­jos atstovai.

VI. KULTŪROS CEN­TRO TUR­TAS, LĖŠŲ ŠAL­TINIAI, NAU­DO­JIMO TVARKA BEI FINANSINĖS VEIK­LOS KONTROLĖ

34. Kultūros cen­tro turtą sudaro Anykščių rajono savi­valdy­bės nuosavy­bės teise prik­lau­san­tis tur­tas, kuris per­duo­tas patikėjimo teise valdyti Kultūros cen­trui. Kultūros cen­tras šį turtą valdo, nau­doja ir dispon­uoja juo teisės aktų nus­tatyta tvarka.

35. Kultūros cen­tras finan­suo­ja­mas iš Anykščių rajono savi­valdy­bės biudžeto pagal asig­nav­imų valdy­tojo patvirt­in­tas sąmatas.

36. Kultūros cen­tro lėšų šaltiniai:

36.1. savi­valdy­bės biudžeto asignavimai;

36.2. val­sty­bės biudžeto lėšos;

36.3. pajamos, gau­tos už moka­mas paslaugas;

36.4. fizinių ir juri­dinių asmenų parama ir labdara;

36.5. lėšos, gau­tos iš įvairių tarp­tau­tinių ir nacionalinių fondų

36.6. kitos teisė­tai įgy­tos lėšos.

37. Kultūros cen­tro lėšos nau­do­jamos teisės aktų nus­tatyta tvarka.

38. Kultūros cen­tro direk­to­rius ir vyr­i­au­si­a­sis buhal­teris atsako už Kultūros cen­tro finansinės veik­los apskaitos tvarkymą, Anykščių rajono savi­valdy­bės biudžeto ir kitų lėšų panau­do­jimą pagal sąmatas.

39. Kultūros cen­tro finansinį auditą atlieka Anykščių rajono savi­valdy­bės savi­valdy­bės kon­trolės ir audito tarnyba ir kitos Lietu­vos Respub­likos įstatymų nus­taty­tos institucijos.

40. Kultūros cen­tro finansinės veik­los kon­trolė atliekama įstatymų ir teisės aktų nus­tatyta tvarka.

41. Kultūros cen­tras pri­valo pateikti savi­valdy­bės kon­trolės insti­tu­ci­joms jų reikalau­ja­mus, su Kultūros cen­tro veikla susi­ju­sius dokumentus.

VIII. BAIGIAMO­SIOS NUOSTATOS

42. Kultūros cen­tras pert­varko­mas, reor­ga­nizuo­ja­mas ar likvid­uo­ja­mas Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bos sprendimu Lietu­vos Respub­likos civilinio kodekso, Lietu­vos Respub­likos biudže­tinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nus­tatyta tvarka.

43. Nuostatai pil­domi, keiči­ami, panaik­i­nami Anykščių rajono savi­valdy­bės tary­bos sprendimu, įstatymų nus­tatyta tvarka.

44. Vieši Kultūros cen­tro praneši­mai skel­bi­ami Kultūros cen­tro inter­neto sve­tainėje: www​.anyksciu​​k​c​.lt