werwerwerwerewr

Įstaigos nuostatai

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-320

 

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Anykščių kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Anykščių kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, priklausomybę, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, įstaigos veiklos sritį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, valdymą, veiklos organizavimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinės veiklos kontrolę, Nuostatų keitimo tvarką, įstaigos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.
 2. Įstaigos pavadinimas – Anykščių kultūros centras.
 3. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Kultūros centro savininkas – Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), adresas – J. Biliūno g. 23, LT -29111 Anykščiai.
 5. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 6. Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, Lietuvos Respublikos įstatymų (toliau – įstatymai) nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kuriantis menines programas, plėtojantis šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, puoselėjantis mėgėjų meną, etninę kultūrą, tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuojantis profesionaliojo meno sklaidą, įgyvendinantis Savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Savininko ir savo pavadinimu.
 7. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Savininko lėšomis neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
 8. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais.
 9. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
 10. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis įstatymų nustatyta
 11. Kultūros centro veiklos laikotarpis yra neterminuotas.
 12. Kultūros centro buveinė Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai.
 13. Kultūros centras turi 11 struktūrinių padalinių (skyrių), kurie nėra juridiniai asmenys:
  • Kavarsko skyrius, Šaltinio g. 8, Kavarskas, Anykščių r.;
  • Troškūnų skyrius, Dariaus ir Girėno g. 3, Troškūnai, Anykščių r.;
  • Svėdasų skyrius, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasai, Anykščių r.,
  • Kurklių skyrius, Anykščių g. 3, Kurkliai, Anykščių r.;
  • Viešintų skyrius, Vytauto g. 27, Viešintos, Anykščių r.,
  • Traupio skyrius, Nevėžio g. 9, Traupis, Anykščių r.;
  • Skiemonių skyrius, Šilo g. 1, Skiemonys, Anykščių r.;
  • Mačionių skyrius, Vaisiutiškio g. 1, Mačionys, Anykščių r.;
  • Leliūnų skyrius, Ilgoji g. 2, Leliūnai, Debeikių sen., Anykščių r.;

13.10. Burbiškio skyrius, Anykštos g. 2b, Burbiškis, Anykščių r.;

13.11. Andrioniškio skyrius, Anykščių g. 13, Andrioniškis, Anykščių r.

 1. Skyriai veikia pagal Kultūros centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Kultūros centro veiklos pobūdis – daugiasritis kultūros
 2. Kultūros centro veiklos sritys – kultūra, menas, kultūrinis švietimas.
 3. Kultūros centro veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  • kino filmų rodymas (59.14);
  • viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
  • reklama (73.1);
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
  • fotografavimo veikla (74.20);
  • kultūrinis švietimas (85.52);
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);
  • posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
  • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
  • scenos pastatymų veikla (90.01);
  • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);
  • meninė kūryba (90.03);
  • meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
  • pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);
  • kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29);
  • profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);
  • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20).

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo ugdymo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų vystymas, etninės kultūros, mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesionaliojo meno prieinamumo didinimas ir sklaida , kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas, kūrybinės saviraiškos užtikrinimas įvarioms socialinėms ir amžiaus grupėms
 2. Kultūros centras, įgyvendindamas šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
  • bendradarbiaudami su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei;
  • įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai;
  • įgyvendina priemones, skirtas dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;
  • formuoja mėgėjų meno kolektyvus, įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą, teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;
  • organizuoja kultūros renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas;
  • įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
  • organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas;
  • įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;
  • vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;
  • vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;
  • rengia kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina kultūros centrų darbuotojų dalyvavimą jose;
  • teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;
  • atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės stebėseną;
  • atlieka kitas kituose įstatymuose ir kultūros centrų nuostatuose ar įstatuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Kultūros centras turi teisę:
  • pasirinkti kūrybinės veiklos kryptis, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį Kultūros centro veiklos tikslus;
  • plėtoti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviesti įvairius atlikėjus;
  • plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kitais kultūros centrais ir partneriais;
  • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti visuomenę apie Kultūros centro veiklą;
  • teikti nemokamas ir mokamas kultūros srities paslaugas, kurių sąrašą ir mokamų paslaugų kainas (įkainius) nustato Savivaldybės taryba;
  • turėti einamąsias nacionalinės valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;
  • valdyti Savininko patikėjimo teise perduotą turtą, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir Savininko nustatyta tvarka;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, organizuoti viešuosius pirkimus su Kultūros centro veikla susijusioms prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;
  • teikti projektų paraiškas papildomiems finansavimams ir kitiems ištekliams pritraukti;
  • gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 2. Kultūros centras savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja biudžetinės įstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Asociacijos steigėjai ar nariai pagal įstatymus ar asociacijos steigimo dokumentus negali perleisti asociacijai biudžetinės įstaigos savininko biudžetinei įstaigai perduoto ar biudžetinės įstaigos įgyto turto.
 3. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:
  • vykdyti Nuostatuose nurodytą veiklą ir funkcijas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
  • teikti Savininkui tvirtinti teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainas ir tarifus;
  • lėšas, gautas už Kultūros centro teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal Kultūros centro patvirtintą išlaidų sąmatą;
  • atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
  • teikti tvirtinti Savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms Kultūros centro veiklos planavimo dokumentus ir finansines ataskaitas;
  • vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
  • garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  • naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
  • sudaryti sąlygas Kultūros centro darbuotojams tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, kelti kvalifikaciją;
  • užtikrinti žiūrovų saugumą, saugias darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinę ir darbų saugą;
  • Kultūros centras gali turėti kitų įstatymuose ir kituose tesės aktuose numatytų teisių ir pareigų;

 

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 1. Biudžetinės įstaigos direktorius yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas.
 2. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas 5 metams konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Direktoriaus kvalifikacinius reikalavimus nustato kultūros Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybės aprašymas. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, pareiginės algos kintamosios dalies procentinį dydį ir skatinimo sąlygas nustato Anykščių  rajono savivaldybės meras. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos.
 3. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš jų priima Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta Be kitų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su direktoriumi taip pat pasibaigia  atšaukus jį iš pareigų. Direktorius gali būti atšaukiamas iš pareigų, jei:
  • Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nepritaria Kultūros centro ir (ar) direktoriaus veiklos ataskaitai;
  • pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, pasinaudojęs pareigomis savo ar kitų asmenų naudai;
  • praranda nepriekaištingą reputaciją.
 4. Pasibaigus Kultūros centro vadovo 5 metų kadencijai, mero sprendimu jis gali būti skiriamas be konkurso antrajai 5 metų kadencijai, jeigu jo eitos kadencijos metu visuose kasmetiniuose veiklos vertinimuose jo metų veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai. Sprendimas dėl Kultūros centro vadovo skyrimo be konkurso antrajai 5 metų kadencijai turi būti priimtas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio vadovo kadencijos pabaigos.
 5. Kultūros centro vadovas, kuris nebuvo skirtas be konkurso antrajai 5 metų kadencijai 26  punkte nurodytu atveju, turi teisę dalyvauti viešame konkurse šio Kultūros centro vadovo pareigoms eiti.
 6. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Kultūros centro vadovo kadencijos pabaigos, meras priima sprendimą dėl konkurso šioms pareigoms eiti skelbimo, išskyrus atvejus, kai Kultūros centro vadovas be konkurso skiriamas antrajai 5 metų kadencijai 25 punkte nurodytu atveju.
 7. Jeigu pasibaigus Kultūros centro vadovo kadencijai, konkurso į laisvą pareigybę metu pretendentas nebuvo atrinktas, atitinkamai kultūros ministras ar meras gali paskirti eiti šias pareigas iki kadencijos pabaigos Kultūros centro vadovo pareigas ėjusį ar kitą asmenį, iki konkurso būdu bus paskirtas naujas Kultūros centro vadovas, bet ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui. Šis asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta 24 punkto 24.3 papunktyje.
 8. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Meras.
 9. Kultūros centro direktoriui negalint eiti pareigų, visas jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotojas.
 10. Direktorius:
  • vadovauja Kultūros centrui ir atsako už jo veiklą;
  • organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;
  • tvirtina Kultūros centro pareigybių aprašus ir sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
  • tvirtina Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, struktūrinio padalinio nuostatus ir kitus Kultūros centro teisės aktus;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, skatina juos;
  • vertina Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų, specialistų veiklą;
  • tvirtina darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, kintamąją dalį, priemokas ir premijas;
  • organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad Kultūros centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • tvirtina Kultūros centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Kultūros centrui teisme ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
  • neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus ir kitus Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • Kultūros centro vardu sudaro arba įgalioja kitus Kultūros centro darbuotojus sudaryti sutartis;
  • vykdo kitas funkcijas, nustatytas direktoriaus pareigybės aprašyme;
  • gali turėti ir kitų jam kultūros centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis;
  • planuoja Kultūros centro veiklos strategiją;
  • suderinęs su Savininku, gali keisti Kultūros centro darbo laiką;
  • įsigyja ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus, susijusius su Kultūros centro veikla;
  • sudaro bendradarbiavimo, patalpų nuomos, paslaugų, koncertines, autorines, intelektinių paslaugų ir kitas sutartis;
  • atsako už teikiamų kultūros paslaugų kokybę;
  • užtikrina įstaigos darbuotojams saugias darbo sąlygas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų kokybę.
  • gali dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą, jeigu tai:

31.25.1. nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto;

 • nediskredituoja kultūros centro autoriteto;
 • Sprendimą dėl leidimo kultūros centro vadovui dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priima meras savo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ  KOMPETENCIJA

 1. Savivaldybės taryba:
  • tvirtina Kultūros centro struktūrą, nuostatus, planavimo dokumentus, veiklos ir finansines ataskaitas;
  • bendradarbiaudama su Kultūros centro bendruomene, nustato Kultūros centro veiklos prioritetus;
  • priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;
  • nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
  • priima sprendimą dėl Kultūros centro likvidavimo ar pertvarkymo;
  • priima sprendimą dėl Kultūros centro skyrių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
  • skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  • nustato mokamų paslaugų įkainius;
  • užtikrina savivaldybių kultūros centrų finansavimą ir (ar) kitokį prisidėjimą prie savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių savivaldybės kultūros centrų veiklos, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo įgyvendinant tarptautines, nacionalines, regionines kultūrines programas ir dalyvavimo dainų šventėse;
  • sprendžia kitus įstatymuose, teisės aktuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 2. Savivaldybės tarybos sprendimai įforminami raštu.
 3. Savivaldybės meras:
  • koordinuoja ir kontroliuoja kultūros centro veiklą, organizuoja jų teikiamų paslaugų kokybės stebėseną;
  • atlieka kitas kultūros centrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Kultūros centro veiklos vykdymu.

VII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

 

 1. Kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas bei kiti teisės aktai.

VIII SKYRIUS

TURTAS, LĖŠOS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Savininko perduotas ir Kultūros centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savininkui, o Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta
 2. Kultūros centro lėšų šaltiniai:
  • valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos;
  • valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimai, įstatymų nustatyta tvarka dalyvaujant Kultūros ministerijos, apskričių, savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti;
  • papildomas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų valstybinių švenčių organizavimui;
  • fizinių ir juridinių asmenų parama (labdara);
  • tarptautinių fondų lėšos, dalyvaujant tarptautinėse programose, projektuose;
  • kitos teisėtai gautos lėšos;
 3. Kultūros centras privalo savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų gaunamas lėšas naudoti tik Nuostatuose nurodytiems uždaviniams
 4. Kultūros centro išlaidas sudaro:
  • lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;
  • patalpų išlaikymo išlaidos;
  • kitos išlaidos, susijusios su Kultūros centro
 5. Kultūros centro apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Kultūros centro finansinė veikla kontroliuojama Savininko ir kitų valstybinių institucijų,       įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės
 8. Kultūroscentrasvykdovidausfinansųkontrolęteisėsaktųnustatyta

 

IX SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Kultūros centro nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

X SKYRIUS

ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Kultūros centro veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo, pertvarkymo ar reorganizavimo priima Savivaldybės taryba.
 2. Savivaldybės taryba informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie ketinimą Kultūros centrą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje anyksciukc.lt, Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt.
 2. Kultūros centro veiklos priežiūra vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________________________________