werwerwerwerewr

„Baltoji Pavana“
Istorinių šokių studija

Istorinio šokio studija „Bal­toji Pavana“ susikūrė 2003 metais. Vėl suskambo senųjų dvarų muzikos gar­sai. Reper­tu­arą sudaro Rene­sanso epochos šokiai ir muzika. Kolek­ty­vas turi ir atskirą pro­gramą, kurią apjun­gia įstabi to meto poez­ija. „Bal­toji Pavana“ kon­cer­tuoja išraiškingais ir unikali­ais XV – XVI a. kostiu­mais.

Prisistatymas

Veikla

2004 metais šis kolek­ty­vas daly­vavo lotyniško­sios kultūros fes­ti­va­lyje „Fun­da­men­tum Col­legi“ Kraži­u­ose ir Šiauli­u­ose, šoka įvairių Lietu­vos miestų dvaru­ose ir bažnyčiose. „Bal­toji Pavana“ kon­cer­tavo su Donato Katkaus vadovau­jamu kameriniu Šv. Kristo­foro orkestru. Parengta tolesnė ben­dradar­biav­imo pro­grama. Ren­gia įvair­ius pasirody­mus su žymi­ais Lietu­vos akto­ri­ais, skaito­vais. „Bal­toji Pavana“ — aktyvus rajoninių renginių ir švenčių dalyvis.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja ir tarptautiniuose festivaliuose, garsindamas Lietuvos praeities didingumą. Daugiau informacijos facebook paskyroje  Baltoji Pavana.

JŪRATĖ USELIENĖSTUDIJOS VADOVĖ
[email protected]TEL. +370 682 39802BALTOJIPAVANA.LT

Galerija

Renginiai