werwerwerwerewr

„GRIEŽA“
Kapela

1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta metų nominacija „Aukso paukštė“ geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams 2019 m. kovo 3 d. iškilmingai įteikta Anykščių kultūros centro kapelai „Grieža“ ir jos vadovui Kęstučiui Grigaliūnui. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje.

Veikla

„Griežoje“ muzikuoja ir pro­fe­sion­alumo siekia 10 įvairių pro­fe­sijų žmonių. Kapela gana jau­natviška, todėl jos reper­tu­aras neap­siri­boja vien lietu­viškos liaud­ies muzikos žanru. Per savo gyvav­imo laiko­tarpį kapela daly­vauja įvair­i­u­ose rajono, respub­likini­u­ose ir tarp­tau­tini­u­ose rengini­u­ose, konkur­su­ose, fes­ti­val­i­u­ose. Įsim­intini kon­cer­tai – kapelų ir Užgavėnių šventė „Gaida“ Anykšči­u­ose, „Kaz­iuko mugė“ Rokiškyje, „Linksmoji armonika“ Utenoje, daly­vav­i­mas LRT laidoje „Duokim garo“, Pasaulio lietu­vių dainų šven­tės. Daug kon­cer­tuoja žemdirbiams bei kitų miestų švenčių metu. Kūry­biškai ben­dradar­biau­dama su jau­nimo tau­tinių šokių ansam­bliu „Gojus“ kapela atsto­vavo rajonui ir Lietu­vai fes­ti­val­i­u­ose Ček­i­joje, Kroat­i­joje, Vok­i­eti­joje ir t.t.

VADOVASKĘSTUTIS GRIGALIŪNAS
[email protected]TEL. +370 657 49789

Galerija

Renginiai