werwerwerwerewr

„Valaukis“
Folkloro ansamblis

Pradžia 1984 m.

1984 m. jauna entuzi­astė Vio­leta Gaile­vičiūtė – Juci­u­vienė sukvi­etė būrelį žmonių, mėgstančių dain­uoti liaud­ies dainas, į kolek­tyvą, kuriam vėliau davė „Valaukio“ vardą (var­das kilęs nuo upe­lio pava­din­imo). Skam­biai, dain­ingai gyvavo „Valaukis“ vadovau­jant Vio­le­tai. Fes­ti­valis „Ant marių kran­te­lio“, Tarp­tau­ti­nis folk­loro fes­ti­valis „Baltica“, Pasaulio lietu­vių dainų šventė ir kt. Vienas iš svar­biausių momentų ansam­blio dainav­ime – A. Baranausko pasauli­etiškos gies­mės, kurias Vio­leta išmokė ansam­blio dainininkes.

Veikla

NUO 2002 METŲ KOLEK­TYVUI VADOVAUJA REGINA STUMBURIENĖ.

Keitėsi vadovai. Vio­letą Juci­u­vienę pakeitė Danutė Alton­aitė – Bulovienė, vėliau ansam­bliui vadovavo Lend­rina Meškauskaitė, nesant vadovui kolek­tyvą palaikė Regina Bugail­iškienė, Vir­ginija Padūmienė, vėliau vadove tapo Regina Budreikienė. Vadovai keitėsi, bet kolek­tyvo bran­duolys išliko tas pats: Regina Bugail­iškienė, Vir­ginija Padūmienė, Marytė Tamošiūnienė, Danutė Vale­vičienė, Marytė Mikėnienė, Laimutė Kli­uce­vičienė, Rasa Pošku­vienė, Bronė Butkienė, Diana Bulke­vičienė. Vėliau į kolek­tyvą įsi­jungė Anelė Mack­onienė, Laima Puke­nienė, Aldona Augulienė, Bro­nislava Kiaušienė. Nuo 2002 metų kolek­tyvui vadovauja Regina Stumburienė.

Ir prie senųjų „Valaukiečių“ prisijungė Dalia Češūnienė, Žydrė Žarskuvienė, Diana Matulionienė, Zita Blažienė, Rita Juozėnienė, Sigita Jurevičienė, Ilona Merkevičienė, Danguolė Pajarskienė, Vilma Kazlovienė, Dalia Mateikienė. Šiuo metu kolektyve dainuoja 19 moterų.

Ansamblis „Valaukis“ „Anykščių šilelį“ giedojo LR prezidentei Daliai Grybauskaitei, Izraelio, Kroatijos įgaliotiesiems Ambasadoriams Lietuvoje.
A.Baranausko pasaulietiškas giesmes giedojo Lajų tako atidarymo metu, Vilniaus licėjuje, J.Biliūno, Zarasų, Rumšiškių gimnazijose, Šakių r. Kudirkos Naumiestyje, Vilniaus universiteto, Panevėžio, Kauno, Kupiškio, Anykščių bibliotekose, Respublikinėje lietuvių literatūros mokytojų, tarptautinėje muziejininkų konferencijose, Lietuvos žemdirbių suvažiavime, Tauragės Švč.Trejybės bažnyčioje, Kinų delegacijai iš Pengšau miesto, Pasidainavimuose su Veronika, Regioninių parkų 25 – mečio renginiuose, Kultūriniame-istoriniame festivalyje Ludzoje(Latvija), Tarptautiniame folkloro festivalyje Adomynėje(Mažoji Lietuvos kultūros sostinė), Lietuvos Muziejų kelio uždarymo renginyje prie paminklo  rašytojui J.Biliūnui, visuose „Bėk bėk,žirgeli“ šventėse, Anykščių miesto šventėse.

Folkloro ansamblis „Valaukis“ per metus Anykščiuose ir už jo ribų, su įvairiomis koncertinėmis programomis, vidutiniškai pasirodo iki 20 kartų.

2017 m. lapkričio mėn. folkloro ansambliui „Valaukis“ suteiktas Anykščių Regioninio parko Produkto Ženklas.

Produkto ženklo pažymėjimas

2018m.kovo 11-ąją,Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka folkloro ansambliui „Valaukis“ įteikė Regioninio parko Produkto ženklo pažymėjimą.
Garbė pakelti Lietuvos Valstybinę vėliavą buvo suteikta fokloro ansambliui „Valaukis“. Veliavą kėlė viena pirmųjų ansamblio dainininkių Regina Bugailiškienė.

Folkloro ansamblis „Valaukis“ dalyvavo Utenos Miškinių bibliotekos organizuotame projekte „4 Aukštaitijos Antanai“, kur Daugailių bažnyčioje (Utenos r.), Antaninių atlaidų metu, sugiedojo A. Baranausko giesmes programoje „Giesmėm išgiedosiu per svietą paleisiu“. Taip pat Miškinių sodyboje (Utenos r.) giedojo A. Baranausko svietiškas giesmes bei Aukštaitijos krašto dainas.

Gražus kolektyvo bendradarbiavimas su Anykščių Kultūros centro teatru. Režisieriaus Jono Buziliausko pakviestos valaukietės dalyvauja spektaklyje „Medkopis“, kur gieda A. Baranausko, A Vienažindžio, Maironio giesmes bei liaudies dainas. Su spektakliu jau apsilankė Šiluvoje, Niūronyse, Rumšiškėse, Paįstryje ir kt. Labai įsimintinai „Valaukis“ šventė 2021 m. Jonines (Rasas) Kernavėje.

„Advento sulaukus“ – popietėje Panevėžio bendruomenių rūmuose, labai šiltai buvo sutiktas folkloro ansamblis „Valaukis“ kartu koncertavęs su Anykščių kultūros centro kanklininkių ansambliu „Laumakė“.

Dar du jaukūs, ramūs adventiniai pasidainavimai su Mačionių ir Skiemonių kaimo bendruomenėmis „Atveriame širdis Šv. Kalėdom“ ir „Dainomis širdis sušildyk“, kur pristatė Skiemonių krašto pateikėjų I. Eivienės ir B.Miškinienės dainas programoje „Sužibo toli žiburėlis“.

Galerija

REGINA STUMBURIENĖVADOVĖ
[email protected]TEL. +370 600 94459

Renginiai