SVĖDASŲ SKYRIUS

Apie mus

Kiekvien­ais metais AKC Svė­dasų skyri­uje vyk­sta įvairūs renginiai: val­sty­binių švenčių minėji­mai, įvairios popi­etės, mugės, kon­cer­tai. Ben­dradar­biau­jame su kit­o­mis Svė­dasų mieste­lio įstaigomis: Svė­dasų J.Tumo – Vaiž­ganto gim­naz­ija, Svė­dasų senelių globos namais, Svė­dasų Šv. Arkan­gelo Mykolo bažnyčia, Svėdasų seniūnija, Svėdasų bib­lioteka ir asociacija „Svėdasų ben­druomenė“. Palaikome draugiškus ryšius su aplink­inių kaimų ben­druomenėmis: Butėnų, Griki­a­pelių, Daujočių ir Vaitkūnų.

Kas penkerius metus švenčiame Svėdasų miestelio gimtadienį (rugpjūčio 14-15 dienomis).

Renginiai

Dalyvaujame trijų rajonų penkių seniūnijų šventėje „Sveiki, kaimynėliai!”, kuri vyksta kas antri metai vis kitame rajone ir seniūnijoje.

Kiekvienais metais minime Tarptautinę Teatro dieną, pristatydami naują spektaklį bei pasikviesdimai svečių iš Zarasų, Visagino, Anykščių raj, Utenos raj., ir t.t.

Metus užbaigiame šventiniu koncertu, kuriame parodome visus skyriuje gyvuojančius kolektyvus. Kiekvienais metais labai laukiame naujų veidų mūsų kolektyvuose.

Galerija

Padalinio vadovė: Rožytė Lapi­e­nienė, tel. 8 612 36474, roze.lapieniene@gmail.com
Meno vadovas: Vil­ius Lapi­e­nis tel. +370 699 40932

Kolektyvai

Folklorinis ansamblis

Folklorinis ansamblis atlieka Svėdasų krašto liaudies dainas, kurios dainuojamaos jau daugiau nei 100 metų. Folklorinis ansamblis dalyvavo respublikinėse Dainų šventėse, lankėsi Lietuvos Respublikos Seime ir daugelyje kitų vietų.

Mišrus vokalinis ansamblis „Širdies melodija“

Ansamblis atlieka įvairias vokalines ir romansines dainas, akomponuojant gyvai ar su muzikinių fonogramų pagalba. Kasmet dalyvauja rajono vokalinių ansamblių šventėje „Te dainai daina atsišaukia…“ Ansamblis pasirodė ne tik Anykščių, bet ir aplinkinių rajonų renginiuose.

Mėgėjų teatras „Miražas“

2020 metais teatras atgijo iš naujo. Pastatėme K. Sajos vieno veiksmo komediją „Kepurė dega“. Spektaklio premjera įvyko Svėdasuose, Joninių šventės metu. Visą likusią vasarą teatras leidosi į gastroles. Aplankėme Anykščių rajone Debeikius, Skiemonis ir Katlėrius, Utenos rajone Vilučius ir Vyžuonas. Toliau tęsiame savo veiklą ieškodami, rasdami ir kurdami.

Renginiai