werwerwerwerewr
KULTŪRINIŲ POR­EIKIŲ MOD­ELI­UO­TO­JAS

Anykščių kultūros cen­tras

Esame bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurios ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

Kuriame stebinančius dalykus
kiekvieną dieną

Pagrin­di­nis kultūros cen­tro ir jo skyrių uždavinys – tenk­inti ir ugdyti vietos ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius, laid­uoti etninės kultūros per­i­ma­mumą, sudaryti sąly­gas mėgėjų meno kūry­bos raiškai ir įvairovei skleis­tis, ben­druomenės social­inės kultūros veik­los plė­trai, pro­fe­sion­alaus meno sklaidai.

Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina apie 500 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 19 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą. Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių, švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

nuo 1948m

Pir­ma­sis kultūros namų direk­to­rius buvo Juozas Skadas. Tais metais kultūros namu­ose dirbo 3 dar­buo­to­jai, kurie pradėjo orga­nizuoti įvair­ius kultūrinius renginius Anykščiuose. Nau­ju­ose rūmu­ose (1976m.) sparčiai ėmė plėstis kultūros vyks­mas, išaugo kelios meno mylė­tojų kar­tos, tūk­stanči­ais pradėti skaiči­uoti renginiai ir šven­tės. Kultūros cen­tras tapo Anykščių ben­druomenės traukos vieta, atsparia poli­tikos skersvė­jams ir ekono­miniam nesta­bilu­mui, pro­fe­sion­alųjį ir mėgėjų meną puoselė­jančia, tradicinę kultūrą saugančia ir nau­jas kultūrines tradi­ci­jas ugdančia insti­tu­cija.
Per šiuos kultūros cen­tro gyvav­imo metus direk­to­ri­ais dirbo Balys Mel­daikis, Riman­tas Budavičius, Sta­sys Aglin­skas, Angelė Puikienė.Nuo 1994 metų pabai­gos kultūros cen­trui vadovauja Dijana Petrokaitė.

Atvira ir žinoma vieta
NEAT­SIE­JAMA MIESTO ĮVAIZDŽIO DAL­IS

Atvira ir žinoma vieta Anykščių krašto ben­druomenei ir miesto sveči­ams, kur nuo­lat orga­nizuo­jami meno renginiai bei pro­jektų pris­taty­mai, sudaro­mos sąly­gos kas­di­eniam ben­druomenės narių meninės savi­raiškos ugdy­mui ir lavin­imui, moky­mosi visą gyven­imą prin­cipų įgyven­din­imui, kūry­binei edukaci­jai.

Jau esame ir toliau siek­sime būti koky­biška, neat­sie­jama miesto įvaizdžio dal­imi.
Apie mus rašo: Kauno diena, Anyksta.lt, Šilelis, TemaInfo ir kt.

Skaityti

MūsųKolektyvųir pomėgių klubųveikla nuo 1948

 Pagrin­di­nis kultūros cen­tro ir jo skyrių uždavinys – tenk­inti ir ugdyti vietos ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius, laid­uoti etninės kultūros per­i­ma­mumą, sudaryti sąly­gas mėgėjų meno kūry­bos raiškai ir įvairovei skleis­tis, ben­druomenės social­inės kultūros veik­los plė­trai, pro­fe­sion­alaus meno sklaidai.

Meninę savi­raišką ugdo apie 500 anykštėnų

 

Peržiūrėti kolektyvus

Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina apie 500 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 19 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą. Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių, švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai.

Salių ir scenų duomenys
ypatingiems renginiams

Pagrindinė salė: 465 vietos.
Salė susirinkimams: 200 vietų.
Kino salė: 48 vietos.

Priekis KV-2

  • 5kw, galima 10kw; magistralė 12; pultas 12(skaitmena;
  • Pioneer-200;pl/gylis10x7; avanscena-3, salės tiltas-6m iki uždangos;
  • Uždanga – 1sof. -80cm;
  • 1-2sof-200cm’2-3sof-180cm;
  • Grindys-natūralus alyvuotas medis;
  • Apšvietimas – normalus(salės tiltas-18šv. iš jų 14 profailai; 1sof-5 PC, 12 -par, 3profailai; 2 i r3 sofitai-spalvų užliejimui ir 2sof.-2profailai, 3sof.- 6PC

Susidomėjote? Parašykite

Laukiame tavęs
prisijungiant prie mūsų komandos

Pristatyk save ir sužinok apie darbo pasiūlymus pirmas

Prisijunk

Privatumo pranešimas

Renginių metu visuomenės informavimo tikslu bus fotografuojama ir (ar) filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti patalpinti renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. .

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti kreipdamiesi į organizatorius, operatorių