Kultūrinių por­eikių mod­eli­uo­to­jas

Anykščių kultūros cen­tras

Esame bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

Apie mus rašo

Kauno diena, Anyksta.lt, Šilelis, TemaInfo ir kt.

Papildoma informacija

Renginių ir dalyvių statistika

674

AKC renginių per metus

435

Dalyvių klubuose ir centre

1038

Rajono renginių per metus

761

Dalyviai rajone

Kiekvieną dieną kuriame stebinančius dalykus

Pagrin­di­nis kultūros cen­tro ir jo skyrių uždavinys – tenk­inti ir ugdyti vietos ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius, laid­uoti etninės kultūros per­i­ma­mumą, sudaryti sąly­gas mėgėjų meno kūry­bos raiškai ir įvairovei skleis­tis, ben­druomenės social­inės kultūros veik­los plė­trai, pro­fe­sion­alaus meno sklaidai.
Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina virš 600 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 19 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą. Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių, švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

Meninę savi­raišką ugdo virš 400 anykštėnų

Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai.

Neat­sie­jama miesto įvaizdžio dal­is

Atvira ir žinoma vieta

Jau esame ir toliau siek­sime būti koky­biška, neat­sie­jama miesto įvaizdžio dal­imi. Atvira ir žinoma vieta Anykščių krašto ben­druomenei ir miesto sveči­ams, kur nuo­lat orga­nizuo­jami meno renginiai bei pro­jektų pris­taty­mai, sudaro­mos sąly­gos kas­di­eniam ben­druomenės narių meninės savi­raiškos ugdy­mui ir lavin­imui, moky­mosi visą gyven­imą prin­cipų įgyven­din­imui, kūry­binei edukaci­jai.

Salės planas
Parsisiųsti
Interktyvus turas
19
kolektyvų

ir pomėgių klubų

Šian­dien kultūros cen­tre dirba 19 mėgėjų meno kolek­tyvų, kuri­u­ose buri­asi viso 411 dalyvių įskaitant 6-is įvairių pomėgių klubus.

Anykščių kultūros namai savo veiklą pradėjo

nuo 1948 metų

Pir­ma­sis kultūros namų direk­to­rius buvo Juozas Skadas. Tais metais kultūros namu­ose dirbo 3 dar­buo­to­jai, kurie pradėjo orga­nizuoti įvair­ius kultūrinius renginius Anykščiuose.

Nau­ju­ose rūmu­ose (1976m.) sparčiai ėmė plėstis kultūros vyks­mas, išaugo kelios meno mylė­tojų kar­tos, tūk­stanči­ais pradėti skaiči­uoti renginiai ir šven­tės. Kultūros cen­tras tapo Anykščių ben­druomenės traukos vieta, atsparia poli­tikos skersvė­jams ir ekono­miniam nesta­bilu­mui, pro­fe­sion­alųjį ir mėgėjų meną puoselė­jančia, tradicinę kultūrą saugančia ir nau­jas kultūrines tradi­ci­jas ugdančia insti­tu­cija.
Per šiuos kultūros cen­tro gyvav­imo metus direk­to­ri­ais dirbo Balys Mel­daikis, Riman­tas Budavičius, Sta­sys Aglin­skas, Angelė Puikienė. Nuo 1994 metų pabai­gos kultūros cen­trui vadovauja Dijana Petrokaitė.

1950 m.

Kultūros namai pavad­inti Anykščių rajonini­ais kultūros namais.

1955 m.

Rajone pradedamos orga­nizuoti rajon­inės dainų šventės.

1960 m.

Rajoninių kultūros namų dramos kolek­tyvui suteikia­mas liaud­ies kolek­tyvo vardas.

1965 m.

Kultūros namu­ose jau veikė 10 meno mėgėjų kolek­tyvų ir tais pačiais metais rajono meno mėgė­jai daly­vavo respub­lik­inėje dainų šventėje.

1973 m.

Įsteigti rajono zoniniai kultūros namai. Tais metais rajono tin­klą sudarė 6 zoniniai kultūros namai ir 33 kaimo kultūros namai.

1976 m.

Pavasarį Anykščių miesto cen­trą Šven­to­sios upės kaimynys­tėje papuošė nau­jas, tuo metu tiesiog įspūdin­gas pas­tatas – Kultūros rūmai (2004 metais per­vad­in­tas Kultūros cen­tru).
Renginių metu visuomenės informavimo tikslu bus fotografuojama ir (ar) filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti patalpinti renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti kreipdamiesi į organizatorius, operatorių.
© 2019 Visos teisės saugomos. Darbus atliko: Baltmodus