Padalinio vadovė: Alvyra Simanon­ienė, tel. 8 688 40544, alvyra.simanonienė@gmail.com

Ažuožerių skyri­uje - 2 meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Mėgėjų dramos kolek­ty­vas
2. Ikimokyk­linukų ir prad­inukų studija „Padaužos“

Suau­gusių mėgėjų dramos kolek­ty­vas.

Kolek­tyve daly­vauja nuo5 iki 15 žmonių. Pas­taty­tos šios pjesės L. Didžiulienės- Žmonos „Paskubėjo“, Kazanav­ičienės „Sen­ovės aidai“, A.Kazragio „Žen­telis“, K. Čyplio – Vijūno „Bobutės susipyko“ Almanis „ Keistas gimtadienis“ ir kitų. Vaid­inta, ne tik savo kaimo ben­druomenei, bet ir kitų bendruomenių nariams.

Vaikų studija „Padaužos“

Studija veikia nuo 2007m., sukurta ir pas­tatyta nuo­taikinga improvizacija „Sva­jonės smėlio dėžėje“. Su kuria apvaži­uota beveik visos rajono gyven­vi­etės. Po pasirodymo vaikai piešė savo sva­jones ir piešinius birže­lio 1 d. įteikė rajono merui. Taip pat paruošta nuo­taikinga pro­grama “Blon­dinių šou”. Su pasakos „Trys paršiukai“ herojais ir Kvailių kaimo bobomis aplankėme ne vieną kaimo bendruomenę. Mes čia ne tik vaidiname, bet ir bendraujame, mokomės ir šokti ,ir dainuoti. Organizuojame šventes mamoms.