Administracinė informacija

Susisiekti

Įstaigos nuostatai

Anykščių kultūros centro nuostatai

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Pateikiamos su veikla susijusių ataskaitų nuorodos.

Darbo užmokestis

Remi­antis Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Ben­drųjų reikalav­imų

2018 metų veiklos ataskaita

LR kultūros centrų įstatymas

Pirkimų planas 2018

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Finansinės ataskaitos

Korupcijos prevencija

Anykščių kultūros centro 2017 – 2019 metų korupcijos prevencijos programa

LR darbo apmokėjimo įstatymas

Mokamos paslaugos