Vadovė Jur­gita Bal­dauskienė, tel.: +370 619 85726; el. paš­tas: jurgita.baldauskiene@gmail.com

Nuo 2014 metų

Nuo 2014 m. rugsėjo mėne­sio savo veiklą pradėjo vaikų vokalinė grupė į kurią susirinko virš 20- ties vaikų. Šis būrelis pasi­dalino į dvi gru­pes: mažųjų ir vyres­niųjų. Mažieji pasirodė esan­tys labai judrūs, nenustygstan­tys vietoje, todėl jiems prigijo „Nen­uo­ramų“ pava­din­i­mas. Mer­gaičių vokalinė grupė pasi­vadino „Volungėlės“ vardu.

Šie kolek­ty­vai daly­vauja įvairiuose kultūros centro organizuojamuose renginiuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose bei rajono miestelių organizuojamose šventėse.