Kolek­tyvo vadovė chore­ografė Jūratė Šimkienė, tel. +370 676 17385

Kolek­ty­vas įsikūrė 1984 metais

Kolek­ty­vas įsikūrė 1984 metais, kai savo diplo­miniam dar­bui jį sub­ūrė chore­ografė Jūratė Koje­lytė – Šimkienė. Nuo labai gerai įvert­into diplo­minio darbo ir prasideda „Vijurko“ ir jo vadovės kūry­binė auto­bi­ografija, kuri tęsi­asi iki šiol. Palaipsniui „Vijurkas“ išsi­plėtė į kelias gru­pes, atsirado ir „Vijurkiukas“.

Nuo 1985- jų metų daly­vavo visose Mok­sleivių ir Pasaulio lietu­vių dainų ir šokių šven­tėse.

Gyvy­bin­gas, sma­gus, kolek­ty­vas.

Nuo 1985- jų metų kolek­ty­vas daly­vavo visose Mok­sleivių ir Pasaulio lietu­vių dainų ir šokių šven­tėse, kon­cer­tuoja rajono rengini­u­ose.
Kolek­ty­vas nuo­lat daly­vauja respub­likini­ame vaikų ir mok­sleivių tau­tinių šokių konkurse „Aguonėlės“, kuriame 2016 m. tapo pimo turo laureatais. 2009 m. dalyvavo konkurse „Pora už poros“, kuriame užėmė II vietą. 2004 m. tarptautiniame šokių ir muzikos festivalyje „Prie Nevėžio“ ,2011 m. „Saulelė kelk“ Panevėžyje. 2008 m. tarptautiniame folkloro festivalyje Ukrainoje „Vijurkiukas“ iškovojo III vietą, „Vijurkas“ - II vietą. 2010 m. liaudiškų šokių kolek­ty­vas „Vijurkas“ grįžo iš Tarp­tau­tinio folk­loro fes­ti­valio Ven­gri­joje, kupinas nuostabių įspūdžių ir geros nuo­taikos. Ven­gri­joje buvo ne tik karš­tos dienos, bet ir šil­tas bei nuošir­dus priėmimas.