Kolek­tyvo vadovė Irma Baukytė, tel. +370 680 86580

1991 m. - pirmieji žingsniai

1991 metais „Gojelis“ žengė pir­mu­o­sius savo žingsnius. Links­mame, draugiškame kolek­tyve šoka vaikai bei jaun­uo­liai nuo 5 iki 15 metų amži­aus.
„Gojelis“ daug kon­cer­tuoja savame krašte, yra Pasaulio lietu­vių bei mok­sleivių dainų ir šokių švenčių dalyvis.