VASARIS

Data Valanda Pava­din­i­mas Vieta (kur vyks) Aprašy­mas
0216 Minėji­mas, skir­tas Val­sty­bės atkū­rimo dienai paminėti

a)10val. šv. mišios Švč. Tre­jy­bės bažnyčioje

b)11val. kon­cer­tas „Aš, tu ir Lietuva“

AKC Troškūnų sk.
0216 13val. Tradicinė 6-​oji kaimo žiemos spar­taki­ada, skirta Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai AKC Ažuožerių sk.
0216 11val. Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Lietuva– mar­giau­sias dro­bių raštas“ AKC Kavarsko sk.
0216 15val. Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Lietuva– liep­snelė vėjyje“ AKC Viešintų sk.
0216 nuo 10val. Lietu­vos val­sty­bės atkū­rimo dienos pam­inėji­mas Kurkliuose AKC Kurk­lių sk. 10 val. Gėlių padėji­mas sig­nataro Stepono Kairio tėviškėje Užun­vežių k.
10.30 Gėlių padėji­mas prie pamin­klo Lietu­vos savano­ri­ams Didži­akaimio k.

11.00 Išk­ilminga eisena nuo Kurk­lių kultūros namų.

12.00 Šv. Mišios Kurk­lių Šv. Jur­gio bažnyčioje.

12.45 Išk­ilminga vėli­avos pakėlimo cer­e­monija Kurk­lių kultūros namų aikštėje.

13.00 Šven­ti­nis kon­cer­tas Kurk­lių kultūros namu­ose. Reng­inį veda ir dain­uoja Don­alda Meiželytė.

14.30 Šven­ti­nis laužas, kareiviška košė Kurk­lių kultūros namų aikštėje.

0216 Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos Val­sty­bės atkū­rimo dienai „Gim­tine, mana“

a)10val. šv. mišios Jono Krikš­ty­tojo bažnyčioje

b)10,40val. literatūrinė-​muzikinė kom­pozi­cija prie pamin­klo partizanams

c) etnokultūrinė valanda „Pažvelk-​tai mes“ (filmo apie Aukš­taiti­jos tautinį kostiumą demon­strav­i­mas, vietos folk­loro ansam­blio koncertas)

AKC Debeikių sk.
0216 10val. Šven­ti­nis minėjimas-​koncertas „Mano Lietuva“ AKC Svė­dasų sk. Daly­vauja Vil­ni­aus Karolin­iškių muzikos mokyk­los folk­loro ansamblis
0216 13val. Kon­cer­tas, skir­tas Vasario 16-​jai „Tėvynė kalba– aš girdžiu“ AKC Skiemonių sk. Daly­vauja Utenos sen­jorų choras
0216 14val. Muzikos ir poez­i­jos vakaras, skir­tas Vasario 16-​jai „Ji skamba kiekvieno širdyje“ AKC Leliūnų sk.
0223 13val. Edukac­inė pamokėlė „Užgavėnių kaukių gamyba“ AKC Mačionių sk.
0224 18val. Pro­jek­tas „Muzikos garsų spalvos“ AKC Troškūnų sk. Atskira pro­grama
0225 16val. Edukac­inė pamokėlė (prak­ti­nis užsiėmi­mas) Užgavėnių kaukių gamyba AKC Leliūnų sk.
0228 16val. Užgavėnių kar­navalas (per­sirengėliai) keli­auja per Ažuožerius AKC Ažuožerių sk.
0228 15val. Užgavėnių šventė „Dži­au­gias senis po žiemos , susi­laukęs šilumos“ AKC Kavarsko sk.
0228 15val. Užgavėnės „Oi, oi, oi per mūsų kiemą Morė veža baltą žiemą“ AKC Viešintų sk.
0228 18val. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ AKC Bur­biškio sk.
0228 16val. Užgavėnių šventė „Oi gardūs, gardūs tie užgavėnių blynai“ AKC Kurk­lių sk.
0228 13val Užgavėnių šventė „Žiemos užgaidos“ AKC Debeikių sk.
0228 14val. Užgavėnių šventė „Išgąs­dink žiemą“ AKC Skiemonių sk.
0228 17val. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, nusibodai“ AKC Mačionių sk.
0228 14val. Užgavėnių šventė „Saulele, jau budink žemelę“ AKC Vaitkūnų sk.
0228 14val. Užgavėnių šventė „Užgavėnių šėlionės“ AKC Trau­pio sk.

KOVAS

Data Valanda Pava­din­i­mas Vieta Aprašy­mas
0305 11,30val. Kaz­iuko mugė AKC Svė­dasų sk. Daly­vauja Svė­dasų bib­liotekos vaikų klubas „Šypsenėlė“, Svė­dasų sk. liaudiškos muzikos ansamblis
0305 10val. Kaz­iuko mugė AKC Trau­pio sk. Trau­pio sk. teatro kolek­tyvo spek­tak­lis „Vieš­nia iš dan­gaus“ (lietu­vių liaud­ies motyvais)
0310 16,30val. Minėjimas-​koncertas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Tu man brangiausia-​Lietuva“ AKC Svė­dasų sk. Daly­vauja Kurk­lių sk kaimo kapela „Virinta“
0310 12val. Fil­mas V.V. Lands­ber­gio „Trispalvis“, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai AKC Debeikių sk.
0310 11val. Kon­cer­tas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Žodžiai Lietuvai“ AKC Troškūnų sk.
0311 11val. Minėjimas-​koncertas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Mano tėviškė-​mėlynas Nemuno vingis“ AKC Kavarsko sk. Daly­vauja Jon­avos raj. Čičinų kultūros namų ir Kavarsko sk. meno mėgėjų kol.
0311 14val. Minėji­mas, skir­tas Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai „Šalis ta– Lietuva vadinas…“ AKC Kurk­lių sk. Daly­vauja Svė­dasų sk. meno mėgėjų kolektyvai
0311 14val. Šven­ti­nis minėjimas-​koncertas „Sveika, laisve“ AKC Leliūnų sk. Daly­vauja Utenos pedagogų-​senjorų mišrus vokali­nis ansam­b­lis „Svaja“
0317 17val. Juoza­po­tos mugė AKC Skiemonių sk.
0323 13val. Edukaciniai tautinės juos­tos pyn­imo mokymai AKC Mačion­iųsk.
0324 14val. Vaikų teatro šventė „Aš– Arlekinas“ AKC Debeikių sk. Vaikų dramos studi­jos spek­tak­lis pagal A.Lindgren „Pepė ilgakojinė“
0325-​26 12val. Tradici­nis renginys, skir­tas teatro dienai „Trys mūzos“ AKC Svė­dasų sk. Atskira pro­grama
0330 13val. Edukac­inė pamokėlė (prak­ti­nis užsiėmi­mas) Verbų rišimas AKC Mačionių sk.