Grupės vadovė Rūta Aglin­skienė, tel. +370 610 65186

įkurta 1998 metais

Grupė „Puella“ įsikūrė 1998 metais. Tai muzikalios merginos, išau­gu­sios iš „Tabalai“ grupės. Merginų amžius nuo 16 iki 20 metų. Daly­vauja visu­ose svarbiausiuose rajono rengini­u­ose, įvair­i­u­ose pro­jek­tu­ose, kon­cer­tu­ose, muzikini­u­ose spek­tak­li­u­ose, mis­ter­i­jose. „Puella“ ne kartą daly­vavo respub­likini­u­ose ir tarp­tau­tini­u­ose fes­tivali­u­ose: „Dainų lietutis“- Kupiškyje; „Po druge­lio sparnu“ - Zara­su­ose; „Vaikys­tės ait­varai“- Molė­tuose; vaikų ir jau­nimo kūry­bini­ame festivalyje- konferencijoje „Banga“ — Sudeik­i­uose, Utenos raj. 2009 m. balandžio 25 d. vaikų ir jau­nimo kūry­bini­ame festivalyje- konferencijoje Utenos kultūros cen­tre vyku­si­ame tarp­tautiniame vaikų ir jau­nimo vokalinės muzikos fes­ti­va­lyje „Muzik­inės nominaci­jos 2009″, sėkmin­gai praėjęs atranką, pramoginės grupės „Puela“ due­tas: Eglė Bulotaitė ir Kristina Beino­rytė, užėmė II–ąją priz­inę vietą. Jos atliko Egidi­jaus Buožio ir Violetos Sagaitytės dainą „Pasirinkau“. Daly­vavo dain­ininkai iš Latvi­jos, Rusijos ir Lietuvos.

Vadovė R. Aglinskienė

I laipsnio diplomas

2017 metų spalio 21 d. Utenoje įvyko tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkursas - festivalis " Muzikinės nominacijos 2017". Konkurse varžėsi 67 kolektyvai ir solistai iš Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. Tarptautinės komisijos sprendimu, mūsų solistė Urtė Mališauskaitė buvo įvertinta I laipsnio diplomu (vadovė R. Aglinskienė).