ANYKŠČIŲ KULTŪROS CEN­TRE VYK­STAN­TYS RENGINIAI 2017 METAIS

( Metų eigoje infor­ma­cija gali kisti )

SAUSIS

7 d. Idioteatro spek­tak­lis „Meilės laiškai“. (Rež. Dainius Kazlauskas)

13 d. Laisvės gynėjų dienos minėji­mas. Pili­et­inė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija. Pili­etiškumo pamoka „Mano laisvė“ Anykščių pra­dinių klasių mok­sleivi­ams. Doku­men­tinių sausio 13 – osios dienos akimirkų ir prisi­min­imų svetainė.

19 d. Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų teatro spek­tak­lis „ Čičin­skas“. ( Rež. Jonas Buziliauskas)

25 d. Keis­tuolių teatro spek­tak­lis Šv. Kor­morano šešėlinio humoro klubas „Paska­los ir padavi­mai“. (Kūry­binė komanda/​atlikė­jai — Aidas Gin­i­o­tis, Andrius Kani­ava, Dar­ius Min­io­tas, Rober­tas Alek­saitis, Dar­ius Auželis).

31 d. Kino fil­mas „12 kėdžių“.

VASARIS

4 d. Mar­ty­nas Starkus ir Vytaras Radze­vičius „ Kelion­inio humoro vakaras“

7 d. Kitoks teatras spek­tak­lis „ Amn€zija už 400000 Eur“. ( Rež. Ramū­nas Cicėnas)

14 d. Šv. Valentino dienos kon­cer­tas Gui­tar trio „Gitaros atradimai“

16 d.Lietuvos val­sty­bės atkū­rimo dienos minėji­mas. Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija. Vien­ingų Anykščių krašto žmonių žin­utė Lietu­vai, A. Baranausko aikštėje. Šven­ti­nis Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų meno kolek­tyvų kon­cer­tas „ Ir gim­stame Tau, ir gyvenam“

22 d. Val­sty­binio dainų ir šokių ansam­blio „Lietuva“ kon­cer­tas „Kalba radijas“

25 d. Užgavėnės. 20-​oji respub­lik­inė kapelų šventė „Gaida“.

KOVAS

1 d. Šokio spek­tak­lis „Tiden­jcd– tankumas“.

3 d. Ruta­model Mod­elių atranka

9 d. Kon­cert­inės įstai­gos Kauno san­taka muzik­inė komedija „Ar Amerika pir­tyje?“ (Rež. Ner­i­jus Petrokas)

11 d. Lietu­vos neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienos minėji­mas. Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija. Anykščių kultūros cen­tro mėgėjų teatro pre­m­jera „ Prieb­landa“. (Rež. Jonas Buziliauskas)

24 d. Anykščių kultūros cen­tro ansam­blio „Užgai­dos „ 5– mečio koncertas.

25 d. Domino teatro spek­tak­lis „Vyras po padu“ (Rež. Kostas Smoriginas)

30 d. Lietu­vos nacionalinio dramos teatro spek­tak­lis BAL­TAS SODININKAS (VšĮ Vytauto Ker­na­gio fondo spek­tak­lis) (Rež. Vytau­tas V. Landsbergis)

BALAN­DIS

6 d. Lietu­vos komiko teatro spek­tak­lis „ Meilės recep­tai“. ( Rež. Artūras Orlauskas)

21 d. Anykščių kultūros cen­tro ansam­blio „Vol­ungės“ koncertas.

27 d. Vil­ni­aus val­sty­binio mažojo teatro spek­tak­lis „Dėdės ir dėdi­enės“ (Rež. Gabrielė Tuminaitė)

GEGUŽĖ

7 d. Kon­cer­tas skir­tas Moti­nos dienai

1114 d. Tarp­tau­ti­nis lietu­viškų mėgėjų teatrų fes­ti­valis „ARTimi“ ( Pagal atskirą programą )

BIRŽELIS

3 d. Tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli“ . Teatral­izuota folk­lor­inė pro­grama „Žveng žirge­lis lankoj“ Niūronyse

14 d. Ged­ulo ir vil­ties dienai skirti renginiai.

LIEPA

6 d. Lietu­vos Kar­ali­aus Min­daugo karū­nav­imo dienai skirti renginiai.

15 d. Tau­tinio kostiumo metams pam­inėti skir­tas Lietu­vos regionų folk­loro kolek­tyvų etnokultūrinės bendrys­tės sam­būris „Aš pasė­jau ąžuolą“ .

16 d. S.Dariaus ir S. Girėno skry­džiui per Atlantą skirta atminties valanda „Ir užaugo ąžuo­las“ prie Pun­tuko akmens.

2123 d. Miesto šven­tės renginiai. ( Pagal atskirą programą).

RUG­PJŪTIS

23 d. Juodojo kaspino dienai skirti renginiai.

RUGSĖJIS

23 d. Obuolinių šventė

30 d. Lietu­vos sveikatos priežiūros įstaigų dar­buo­tojų mėgėjų meno šventė „Muzikos sparnais“ .

SPALIS

11 d. Anykščių kultūros cen­tro meno megėjų kolek­tyvų kon­cer­tas. „Su šypsena per rudenį einu“.

1320 d. Lietu­vos pro­fe­sion­alių teatrų nacional­inės dra­maturgi­jos fes­ti­valis „Pakeleivingi — 2017“ .

LAP­KRI­TIS

11 d. Tradicinė region­inė romansų atlikėjų šventė „Aukš­taiti­jos žiedynai“.

17 d. Tradici­nis renginys, skir­tas pagerbti įmones, ver­slininkus ir visuomenės atstovus, kurie prisideda prie Anykščių rajono ekonom­inės, social­inės, kultūrinės ir ver­slo aplinkos gerin­imo. „Ver­slo žiburiai“ .

GRUODIS

„Baltųjų švenčių“ renginių ciklas.