Kolek­tyvo vadovė chore­ografė Irma Baukytė, tel. +370 680 86580

„Saulašarė“ savo veiklą pradėjo 1991 metais.

Kolek­tyvo reper­tu­are – Aukš­taiti­jos regiono liaud­ies šokiai bei rateliai, retro stil­i­aus kom­pozi­ci­jos.
„Saulašarė“ — jau­nas, dar­nus kolek­ty­vas, kuri­ame puikiai šoka 13 – 18 metų merginos. Merginos sėk­min­gai pasirodo visu­ose rajono bei respub­likini­u­ose rengini­u­ose, Pasaulio lietu­vių dainų ir šokių šven­tėse. „Saulašarė“ yra respub­likinio 2005 metų konkurso „Pora už poros“ diplo­mantė (2 vieta respub­likoje), tame pači­ame konkurse už autor­inį vadovės šokį „Muš­tokynė“ laimėjusi ir spe­cialų diplomą.

Kūrybinga vadovė

Autoriniai šok­iai bei kom­pozi­ci­jos

Vadovė kūry­binga. Su savo kolek­tyvu kuria autorinius šok­ius bei kom­pozi­ci­jas, daly­vauja įvair­i­u­ose pro­jek­tu­ose („Rugio dalia saulės rate“, „Žir­gas lietu­vio būde“, oper­oje dži­azo moty­vais „Šven­tavartė“, Pun­tuko nak­ties renginiuose ir t.t.).