Studi­jos vadovė Jūratė Uselienė, tel. +370 682 39802, el.paštas: baltojipavana@gmail.com, baltojipavana.lt

Susikūrė 2003 metais

Istorinio šokio studija „Bal­toji pavana“ susikūrė 2003 metais. Vėl suskambo senųjų dvarų muzikos gar­sai. Reper­tu­arą sudaro Rene­sanso epochos šokiai ir muzika. Kolek­ty­vas turi ir atskirą pro­gramą, kurią apjun­gia įstabi to meto poez­ija. „Bal­toji pavana“ kon­cer­tuoja išraiškingais ir unikali­ais XV – XVI a. kostiu­mais.
2004 metais šis kolek­ty­vas daly­vavo lotyniško­sios kultūros fes­ti­va­lyje „Fun­da­men­tum Col­legi“ Kraži­u­ose ir Šiauli­u­ose, šoka įvairių Lietu­vos miestų dvaru­ose ir bažnyčiose. „Bal­toji pavana“ kon­cer­tavo su D. Katkaus vadovau­jamu kameriniu Šv. Kristo­foro orkestru. Parengta tolesnė ben­dradar­biav­imo pro­grama. Ren­gia įvair­ius pasirody­mus su žymi­ais Lietu­vos akto­ri­ais, skaito­vais. „Bal­toji pavana“ — aktyvus rajoninių renginių ir švenčių dalyvis.

2008 m. prie sostinės Val­dovų rūmų vidu­ramžių pasi­un­tiniai – šauklys su būriu miestelėnų, ama­tininkų, rūmų damų ir riterių – paskelbė 19- ojo tarp­tautinio seno­sios muzikos, šokio bei teatro fes­ti­valio „Banchetto musi­cale“ pradžią. Tai stilinga šventė. Jos metu pri­pažintų Euro­pos menininkų gro­jama vidu­ramžių, Rene­sanso ir barokinė muzika skamba tų epochų architek­tūros pamin­klu­ose ir interjeru­ose. Kas­met „Banchetto musi­cale“ atve­ria vis naujų Lietu­vos senojo muzikos paveldo klodų.

2010 m. lap­kričio 6 d. 19 val. "Baltoji pavana" daly­vavo TV3 laidoje „Šok su manimi“.

Rugsėjo 3 d. viešėjo Vil­ni­uje, fes­ti­va­lyje „Sostinės dienos 2011″. Pro­grama „Rene­sanso šokių burtai“.