Kolek­tyvo vadovė Regina Stum­burienė, tel. +370 600 94459,el. paštas: r.saltyteakc@gmail.com

Pradžia 1984 m.

1984 m. jauna entuzi­astė Vio­leta Gaile­vičiūtė – Juci­u­vienė sukvi­etė būrelį žmonių, mėgstančių dain­uoti liaud­ies dainas, į kolek­tyvą, kuriam vėliau davė „Valaukio“ vardą (var­das kilęs nuo upe­lio pava­din­imo). Skam­biai, dain­ingai gyvavo „Valaukis“ vadovau­jant Vio­le­tai. Fes­ti­valis „Ant marių kran­te­lio, Tarp­tau­ti­nis folk­loro fes­ti­valis „Baltica“, Pasaulio lietu­vių dainų šventė ir kt. Vienas iš svar­biausių momentų ansam­blio dainav­ime – A. Baranausko pasauli­etiškos gies­mės, kurias Vio­leta išmokė ansam­blio dain­ininkes.

Nuo 2002 metų kolek­tyvui vadovauja Regina Stumburienė.

Pokyčiai

Keitėsi vadovai. Vio­letą Juci­u­vienę pakeitė Danutė Alton­aitė – Bulovienė, vėliau ansam­bliui vadovavo Lend­rina Meškauskaitė, nesant vadovui kolek­tyvą palaikė Regina Bugail­iškienė, Vir­ginija Padūmienė, vėliau vadove tapo Regina Budreikienė. Vadovai keitėsi, bet kolek­tyvo bran­duolys išliko tas pats: Regina Bugail­iškienė, Vir­ginija Padūmienė, Marytė Tamošiūnienė, Danutė Vale­vičienė, Marytė Mikėnienė, Laimutė Kli­uce­vičienė, Rasa Pošku­vienė, Bronė Butkienė, Diana Bulke­vičienė. Vėliau į kolek­tyvą įsi­jungė Anelė Mack­onienė, Laima Puke­nienė, Aldona Augulienė, Bro­nislava Kiaušienė. Nuo 2002 metų kolek­tyvui vadovauja Regina Stumburienė.

Ir prie senųjų „Valaukiečių“ prisijungė Dalia Češūnienė, Žydrė Žarskuvienė, Diana Matulionienė, Zita Blažienė, Rita Juozėnienė, Sigita Jurevičienė, Ilona Merkevičienė, Danguolė Pajarskienė. Šiuo metu kolektyve dainuoja 18 moterų.

Ansamblis „Valaukis“ „Anykščių šilelį“ giedojo LR prezidentei Daliai Grybauskaitei.
A.Baranausko pasaulietiškas giesmes giedojo lajų tako atidarymo metu, Vilniaus licėjuje, J.Biliūno, Zarasų, Rumšiškių gimnazijose, Šakių r. Kudirkos Naumiestyje, Vilniaus universiteto, Panevėžio, Kauno, Kupiškio, Anykščių bibliotekose, Respublikinėje lietuvių literatūros mokytojų, tarptautinėje muziejininkų konferencijose, Lietuvos žemdirbių suvažiavime Pasidainavimuose su Veronika, Regioninių parkų 25 – mečio renginiuose.

2017 m. lapkričio mėn. folkloro ansambliui „Valaukis“ suteiktas Anykščių Regioninio parko Produkto Ženklas.

Produkto ženklo pažymėjimas

2018m.kovo 11-ąją,Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonijoje
Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka folkloro ansambliui "Valaukis" įteikė Regioninio parko Produkto ženklo pažymėjimą.
Garbė pakelti Lietuvos Valstybinę vėliavą buvo suteikta fokloro ansambliui "Valaukis".Veliavą kėlė viena pirmųjų ansamblio dainininkių Regina Bugailiškienė.

Regioninio parko ženklo įteikimo ceremonija
Liaud­ies dainos, sutart­inės, roman­sai ir t.t.

Kolek­tyvo reper­tu­aras

Kolek­tyvo reper­tu­are – Antano Baranausko „svi­etiškos“ gies­mės, seserų Kairyčių dain­uo­tos dainos, Anykščių krašto aukš­taitiškos liaud­ies dainos, sutart­inės, roman­sai ir t.t.

Švenčių dalyvis

Ansam­b­lis „Valaukis“

Ansam­b­lis „Valaukis“ visų rajoninių švenčių dalyvis, visų Respub­likinių ir pasaulio lietu­vių dainų švenčių dalyvis, kon­cer­tuoja rajono kultūros įstaigose ir kaimo ben­druomenėse, gieda A.Baranausko „Anykščių šilelį“ ir pasauli­etiškas giesmes prie A.Baranausko klėtelės ir įvair­i­u­ose A.Baranauskui skir­tu­ose rengini­u­ose, daly­vavo „Gero ūpo“ laidoje, Vis­agino kal­bos cen­tre kitatauči­ams kartu su moky­toja Dan­gira Nefiene pris­tatė A.Baranausko giesmes ir lietu­višką folk­lorą. Moterys dainavo Kauno Bazi­likoje, Kunigų sem­i­nar­i­joje, Vil­ni­aus Kat­e­droje, Vil­ni­aus Rotušėje, Bonifratrų bažnyčioje, Rumšiškėse, Vil­ni­aus miesto rengini­u­ose, Madonoje (Latvija). Koncer­tavo Kaune Mairo­nio muziejuje, Birš­tone, Vil­ni­aus anykštėnų sam­būryje, Prancūzų, Norvegų del­e­gaci­jai, pro­fe­so­riui iš Indi­jos, Grigiškėse, šokių ir dainų šven­tėje „Saulės var­tai“, miškininkų šven­tėje Kaune, daly­vauja įvairiose edukac­inėse pro­gramose, 2 kar­tus buvo išvykęs į Sei­nus (Lenkija) ir ten giedojo A.Baranausko pasauli­etiškas giesmes, daly­vauja Aukš­taiti­jos regiono romansų fes­ti­va­lyje „Aukš­taiti­jos žie­dy­nai“ ir dar dauge­lyje renginių bei švenčių.

IV- asis pasako­tojų konkur­sas „Žodzis žodzį gena“

Laimėjo I- ąją vietą.

2014 m. rug­pjūčio 16 d. Druskininku­ose vyko Respub­liki­nis IV- asis pasako­tojų konkur­sas „Žodzis žodzį gena“, kuri­ame d aly­vavo anykštėnė Marytė Mikėnienė, folk­loro ansam­blio „Valaukis“ (vad. R. Stum­burienė) dain­ininkė. Tarp pasako­tojų išmokusių perteikti tradi­ciją iš savo aplinkos laimėjo I- ąją vietą.