Darbo užmokestis

Remi­antis Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Ben­drųjų reikalav­imų val­sty­bės ir savi­valdy­bių insti­tu­cijų ir įstaigų inter­neto sve­tainėms aprašo patvir­tin­imo“, bei 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 „Dėl Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės 2003 m. balandžio 18 d. nuta­rimo Nr. 480 „Dėl Ben­drųjų reikalav­imų val­sty­bės ir savi­valdy­bių insti­tu­cijų ir įstaigų inter­neto sve­tainėms aprašo patvir­tin­imo“ pakeitimo“, vieši­na­mas Anykščių kultūros cen­tro ir jo skyrių dar­buo­tojų, dirbančių pagal darbo sutar­tis, vidu­ti­nis mėnesi­nis bruto darbo užmoke­stis.

Pareigy­bės pavadinimas
EUR
Direktorius
1196
Direk­to­ri­aus pavaduotojai
861
Padalinių vadovai
641
Specialistai
645
Kvalifikuoti darbuotojai
450
Darbininkai
400

Anykščių kultūros cen­tro administracija