Padalinio vadovė: Daiva Kruopi­enė, tel. 8 612 73603, daivuole63@gmail.com
Meno vadovas: Vytau­tas Žiukas, tel. 5 44 47, 8 622 24783, vytautasziukas@gmail.com

Veikiantys kolek­ty­vai

1. Kapela „Pelyša“ (8 dalyviai)
2. Teatro mėgėjų kolektyvas

Kapelai „Pelyša“ vadovauja Vytau­tas Žiukas. Groja ir dainuoja iki 10 žmonių. "Pelyša" kon­cer­tuoja Andri­on­iškyje, Viešin­tose, Troškūn­u­ose, Ragu­vėlėje, Anykšči­u­ose vykstančiose šven­tėse, daly­vauja Anykščių kultūros cen­tre vyk­stančioje kapelų šven­tėje „Gaida“. Pir­mas kape­los pasirodymas buvo ati­darant Beždžionių tiltą Mikieri­u­ose. 2006 m. liepos mėn. Andri­on­iškyje sveči­avosi latvių grupė iš Madonos „Atvasara“. Tais pači­ais metais kapela „Pelyša“ išleido kom­pak­t­inę plokštelę „Atėjo graži vasarėlė“.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Joninės Andrioniškyje

| Andrioniškio skyrius | No Comments
Birželio 23 d. Andrioniško miestelio Žaliąjame slėnyje įvyko pavakarojimas prie Jonų laužo. Klausėmės dainų, kurias atliko Saulius Janukėnas bei Lauryna Grikėnaitė. Užkūrę laužą atlikome apeigas…

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Andrioniškyje

| Andrioniškio skyrius | No Comments
Birželio 14 d. Andrioniškio miestelio žmonės dalyvavo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ .Buvo skaitomos pavardės tremtinių ir politinių kalinių, kilusių iš Andrioniškio. Pagerbti tylos minute. Tremtinių…

Kovo 11 paminėta Andrioniškyje

| Aktualijos, Andrioniškio skyrius | No Comments
Kovo 8 d.įvyko minėjimas , skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-metį „Laisvė išskleidė sparnus“. Renginyje kalbėjo kraštotyrininkas Raimondas Guobis, su švente pasveikino seniūnas Rolandas Lančickas.…