Administracinė informacija

Susisiekti

Įstaigos nuostatai

Anykščių kultūros centro nuostatai

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Pateikiamos su veikla susijusių ataskaitų nuorodos.

Asmens duomenų apsaugos tvarka

2018 metų veiklos ataskaita

LR kultūros centrų įstatymas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Informacija apie viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų archyviniai dokumentai iki 2017m.

Tarnybiniai automobiliai

Darbo užmokestis

Remi­antis Lietu­vos Respub­likos Vyr­i­ausy­bės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Ben­drųjų reikalav­imų

Finansinės ataskaitos

Korupcijos prevencija

Anykščių kultūros centro 2017 – 2019 metų korupcijos prevencijos programa

LR darbo apmokėjimo įstatymas

Mokamos paslaugos