werwerwerwerewr

Slide

Atviras Anykščių kultūros centras

Anykščių kultūros

centras
nuo 1948m.

pirueto kompozicijos atributas header7 pirueto kompozicijos atributas header1 pirueto kompozicijos atributas header2 pirueto kompozicijos atributas header3 pirueto kompozicijos atributas header4 pirueto kompozicijos atributas header6 pirueto kompozicijos atributas header5

Atviras

360 laipsnių vaizdo mygtukas Lojalumo Ukrainai LOGO Virtualus turas

VeiklaNaujienos

DAINŲ ŠVENTĖ 2024

MesStebiname

Aurėja – Kregžde, kregždute

„Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“

Mėnulis tikras tėvas jo

„Galingi“

Mažas lašas

„Tas laisvės nerimas lakus“

MesKiekvieną dienąkuriame stebinančius dalykusLokaliai ir svetur…

Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina virš 300 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 21 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą.
Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių,
švenčių, kon­cer­tinių išvykų.

Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai.

pirueto kompozicijos atributas header1

VeiklaKultūriniųporeikių modeliuotojasBendruomenėms

Esame bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

AKCSkyrių renginiaiArtimiausiu metu

AplankykiteKultūrinioturizmo žemėlapis

Viešintų skyrius

Meno vadovas – Rober­tas Raišelis


Svėdasų skyrius

Meno vadovė – Ramunė Lapienytė


Andrioniškio skyrius

Padalinio vadovė – Daiva Kruopi­enė


Leliūnų skyrius

Padalinio vadovė Birutė Ražanskienė


Troškūnų skyrius

Padalinio vadovė – Jolanta Pupkienė


Burbiškio skyrius

Padalinio vadovas – Rober­tas Raišelis


Mačionių skyrius

Padalinio vadovė – Aldona Kvaselienė


Kavarsko skyrius

Padalinio vadovė – Alvyra Simanonienė


Kurklių skyrius

Padalinio vadovė – Giedrė Steponėnienė


Anykščių kultūros centras

Direktorė – Dijana Petrokaitė


Skiemonių skyrius

Padalinio vadovė – Audronė Baškauskienė


NaujienlaiškisRenginių prenumerata