Kolek­tyvo vadovas Rimvy­das Gri­auzdė, tel. +370 682 17201

2005 metai

2005 – aisi­ais metais kultūros cen­tre suskambo 10- ies vyrų atliekamos dainos, kurios dabar jau skamba ne tik visu­ose kultūros cen­tro rengini­u­ose, konkur­su­ose, fes­ti­val­i­u­ose, bet ir dauge­lyje Lietu­vos miestų ir miestelių, jų klausėsi ir artimi­ausi mūsų užsienio bičiuliai.