Vadovė Jūratė Uselienė, tel. +370 682 39802, el.paštas: gojus.net@gmail.com | gojus .net

Įkurtas 1991 metais

Tau­tinių šokių ansam­b­lis „Gojus“ susikūrė 1991 m. Anykšči­u­ose. Kolek­tyvo pava­din­i­mas sim­boli­nis. Jame šoka 20 porų. Šokė­jai ir vadovė daug dėme­sio skiria aut­en­tiškam tau­tiniam kostiu­mui, savo krašto pris­taty­mui. Tau­tinių šokių ansam­blio „Gojus“ kostiu­mai atspindi XIX a. Aukš­taiti­jos regiono drabužius. Kolek­tyvo reper­tu­aro šokiai – gerai žinomų lietu­vių autorių kūriniai. „Gojus“ daly­vauja tau­tinių šokių ansam­blių konkur­su­ose „Kadagys“, tarp­tau­tini­ame liaudiškos muzikos ir šokių fes­ti­va­lyje „Ežerų sietuva“, kolek­ty­vas atsto­vavo Anykščių kraš­tui ir Lietu­vai tarp­tau­tini­u­ose folk­loro fes­ti­val­i­u­ose Aus­tri­joje, Latvi­joje, Bel­gi­joje, Olandi­joje, Lenki­joje, Ital­i­joje, Švedi­joje, Kroat­i­joje, Turk­i­joje, Jor­dani­joje, Indonez­i­joje. „Gojus“ tapo 2003 ir 2006 metų tarp­tau­tinio tau­tinių šokių grupių ir ansam­blių konkurso – fes­ti­valio „Klumpako­jis“ nugalėtoju.

Renginiai net pietų Amerikoje

Tarp­tau­tini­ai projektai

Klubo „Gojus“ šokė­jai yra daly­vavę ne vien­ame tarp­tau­tini­ame pro­jekte. Kūry­biškai dirban­tis kolek­ty­vas atsto­vauja Lietu­vos kultūrą, daly­vau­dami tarp­tau­tini­u­ose kultūrini­u­ose pro­jek­tu­ose. Tai vienas iš reprezentacinių Anykščių rajono kolek­tyvų. Kultūrinio ben­dradar­biav­imo sklaida ir daly­vav­i­mas tarp­tau­tini­u­ose pro­jek­tu­ose garsina ne tik „Gojų“, bet ir Anykščių kraštą, Lietuvą.