Padalinio vadovė: Rožytė Lapi­e­nienė, tel. 8 612 36474, roze.lapieniene@gmail.com
Meno vadovas: Vil­ius Lapi­e­nis tel. +370 699 40932

Prieš 60 metų...

Mėgėjų meno kolektyvai:
1. Folk­lori­nis ansam­b­lis
2. Mišrus vokali­nis ansam­b­lis
3. Liaudiškos muzikos ansam­b­lis

Svė­dasų etno­grafi­nis ansam­b­lis susikūrė prieš 60 metų. Kolek­tyve labai įvairaus amži­aus dain­ininkai: vaikai, jau­ni­mas, gar­baus amži­aus žmonės. Reper­tu­are aut­en­tiškos Svė­dasų krašto liaudie dainos, roman­sai, gies­mės. Ansam­b­lis kon­cer­tuoja daug: daly­vavo penkių seniūnijų dainų šven­tėse „Sveiki kaimynėliai“, respub­lik­inėse Dainų šven­tėse, tarp­tau­tini­ame folk­loro fes­ti­va­lyje „Baltika 99“, sveči­avosi Latvi­jos respub­likos Madonos mieste ir dauge­lyje įvairių vietų.
O atšventę 50 –ies metų jubiliejų padarė įrašus val­sty­bini­ame radi­juje. 60- čio proga įrašė kom­pak­t­inę plokštelę.
Kiekvien­ais metais sausio antroje pusėje vyk­sta rajono folk­lorinių ansam­blių šventė „Padain­uokime suėję“. Tai labai pop­u­liari šventė, sutraukianti daug žiūrovų ir folk­lorinių kolek­tyvų.

Reguliarūs renginiai

Kiekvien­ais metais AKC Svė­dasų skyri­uje vyk­sta įvairūs renginiai: val­sty­binių švenčių minėji­mai, įvairios popi­etės, mugės, kon­ser­tai. Ben­dradar­biau­jame su kit­o­mis Svė­dasų mieste­lio įstaigomis: Svė­dasų J.Tumo – Vaiž­ganto gim­naz­ija, Svė­dasų senelių namai, Svė­dasų Šv. Arkan­gelo Mykolo bažnyčia, bib­lioteka ir Svė­dasų ben­druomene. Palaikome draugiškus ryšius ir su aplink­inių kaimų ben­druomenėmis iš Butėnų, Griki­a­pelių, Leliūnų ir Vaitkūnų, taip pat Aulelių vaikų glo­bos namais.

Gegužės pir­mąjį sek­ma­di­enį sveik­i­name mamytes kartu su Svė­dasų J. Tumo –Vaiž­ganto gim­naz­i­jos mok­sleivi­ais arba Aulelių vaikų glo­bos namų auklėtiniais.
Birže­lio mėnesį mūsų kolek­ty­vas daly­vauja tradicinėje Anykščių rajono šven­tėje “Bėk, bėk žirgeli” Niuronyse. Šves­dami Jonines, nepamirš­tame tradi­cijų ir Jon­inėms skirtų dainų.

2015 metais Gruodžio 22 dieną Svėdasų skyriaus folklorinis kolektyvas dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Advento popietėje "Šalis, kuri Tave užaugino"

2016 metais Gegužės 3 dieną Svėdasų kolektyvas svečiavosi LR Seime. Dalyvavome Simonos Bagdonaitės fotografijų parodos atidaryme.

2016 metais Rugsėjo 17 dieną Svėdasų skyriaus kolektyvas, kaip ir kiekvieną rudenį, dalyvavo Vaižgantinėse, Malaišių kaime.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts