Padalinio vadovė: Rožytė Lapi­e­nienė, tel. 8 612 36474, roze.lapieniene@gmail.com
Meno vadovas: Vil­ius Lapi­e­nis tel. +370 699 40932

Prieš 60 metų...

Mėgėjų meno kolektyvai:
1. Folk­lori­nis ansam­b­lis
2. Mišrus vokali­nis ansam­b­lis

Svė­dasų etno­grafi­nis ansam­b­lis susikūrė prieš 60 metų. Kolek­tyve labai įvairaus amži­aus dain­ininkai: vaikai, jau­ni­mas, gar­baus amži­aus žmonės. Reper­tu­are aut­en­tiškos Svė­dasų krašto liaudie dainos, roman­sai, gies­mės. Ansam­b­lis kon­cer­tuoja daug: daly­vavo penkių seniūnijų dainų šven­tėse „Sveiki kaimynėliai“, respub­lik­inėse Dainų šven­tėse, tarp­tau­tini­ame folk­loro fes­ti­va­lyje „Baltika 99“, sveči­avosi Latvi­jos respub­likos Madonos mieste ir dauge­lyje įvairių vietų.
O atšventę 50 –ies metų jubiliejų padarė įrašus val­sty­bini­ame radi­juje. 60- čio proga įrašė kom­pak­t­inę plokštelę.
Kiekvien­ais metais sausio antroje pusėje vyk­sta rajono folk­lorinių ansam­blių šventė „Padain­uokime suėję“. Tai labai pop­u­liari šventė, sutraukianti daug žiūrovų ir folk­lorinių kolek­tyvų.

Reguliarūs renginiai

Kiekvien­ais metais AKC Svė­dasų skyri­uje vyk­sta įvairūs renginiai: val­sty­binių švenčių minėji­mai, įvairios popi­etės, mugės, kon­ser­tai. Ben­dradar­biau­jame su kit­o­mis Svė­dasų mieste­lio įstaigomis: Svė­dasų J.Tumo – Vaiž­ganto gim­naz­ija, Svė­dasų senelių namai, Svė­dasų Šv. Arkan­gelo Mykolo bažnyčia, bib­lioteka ir Svė­dasų ben­druomene. Palaikome draugiškus ryšius ir su aplink­inių kaimų ben­druomenėmis iš Butėnų, Griki­a­pelių, Leliūnų ir Vaitkūnų, taip pat Aulelių vaikų glo­bos namais.

Gegužės pir­mąjį sek­ma­di­enį sveik­i­name mamytes kartu su Svė­dasų J. Tumo –Vaiž­ganto gim­naz­i­jos mok­sleivi­ais arba Aulelių vaikų glo­bos namų auklėtiniais.
Birže­lio mėnesį mūsų kolek­ty­vas daly­vauja tradicinėje Anykščių rajono šven­tėje “Bėk, bėk žirgeli” Niuronyse. Šves­dami Jonines, nepamirš­tame tradi­cijų ir Jon­inėms skirtų dainų.

2015 metais Gruodžio 22 dieną Svėdasų skyriaus folklorinis kolektyvas dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Advento popietėje "Šalis, kuri Tave užaugino"

2016 metais Gegužės 3 dieną Svėdasų kolektyvas svečiavosi LR Seime. Dalyvavome Simonos Bagdonaitės fotografijų parodos atidaryme.

2016 metais Rugsėjo 17 dieną Svėdasų skyriaus kolektyvas, kaip ir kiekvieną rudenį, dalyvavo Vaižgantinėse, Malaišių kaime.