Kolek­tyvo vadovas Žymantas Kučikas tel., 8 699 13833

Įkur­tas 1964 metais.

2015 m. vasario 6 d. Anykščių kultūros cen­tre įvyko sportinių šokių kolek­tyvo „Ver­petas“ vaikų, tėvų ir vadovų padėkos vakaras. Padėkos žodži­ais pasveik­inti kolek­tyvo nar­iai, jų tėveliai bei trene­r­iai Stanislava Bile­vičienė ir Juozas Pratkelis.

2014 metais kolek­ty­vas minėjo gražų 50- ties metų nueitą kūry­binio kelio jubiliejų Anykščių miesto šven­tės metu, liepos 26 d.. Tai antras kolek­ty­vas Lietu­voje, šven­tęs tokį jubiliejų (pir­mas Kauno „Sūkurys“).

Nuo 2016 metų rugsėjo „Verpetui“ pradėjo vadovauti Žymantas Kučikas.