Vadovė Rūta Aglin­skienė, tel. +370 610 65186

Grupė įsikūrė 1997 metais.

Vadovė Rūta Aglin­skienė, tel. +370 610 65186

Grupė įsikūrė 1997 metais. Joje dain­uoja vaikai nuo 5 iki 15 metų. „Tabalai“ — linksmos mergaitės, kurios daly­vauja visu­ose svar­biau­si­u­ose rengini­u­ose, pro­jek­tu­ose, muzikiniuose spektakli­u­ose. Grupė ne kartą daly­vavo respub­likini­u­ose ir tarp­tau­tini­u­ose fes­ti­val­i­u­ose: „Dainų lietutis“ — Kupiškyje; „Po druge­lio sparnu“ — Zara­su­ose; „Vaikystės aitvarai“ — Molė­tu­ose; vaikų ir jau­nimo kūry­bini­ame festivalyje - konferencijoje „Banga“ — Sudeik­i­u­ose, Utenos raj.

Kitais metais vėl noriai dalyvausim

Festivalis- konferencija „Banga 2011”

2011 metų liepos 8 – 10 dienomis Sudeik­i­u­ose (Utenos raj.) vyko jau X- asis tarp­tau­ti­nis vaikų ir jau­nimo kūry­bi­nis festivalis- konferencija „Banga 2011”. Anykščių kultūros cen­tro pramoginės muzikos grupė „Tabalai” ir solistė Justina Svirkaitė šiame fes­ti­va­lyje pasirodė tik pir­mus metus, bet tikrai nenu­sivylė, puikiai praleido laiką ir kitais metais vėl noriai jame daly­vautų.
Fes­ti­valis vyko mažame, bet graži­ame mieste­lyje – Sudeik­i­u­ose. Į muzikos šventę susirinko vaikai ir jaun­uo­liai iš visos Lietu­vos – Utenos, Molėtų, Vil­ni­aus, Kauno ir net iš Latvi­jos. Kiekvienas kolek­ty­vas į fes­ti­valį turėjo atsivežti savo gam­intą inkilą, nes buvo ren­gia­mas konkur­sas. Mūsų kolek­ty­vas laimėjo orig­i­na­li­au­sio inkilo vardą. Šis nuostabus fes­ti­valis truko tris dienas ir visiems paliko neišdil­domų įspūdžių.