Vadovė Regina Stum­burienė, tel. +370 600 94459, el. paštas: r.saltyteakc@gmail.com

„Užgai­dos“ — savo veiklą pradėjo 2000- aisiais metais

Meno mėgėjų kolek­ty­vas – pop­u­liar­ios muzikos atlikėjų grupė „Užgai­dos“ — savo veiklą pradėjo 2000- aisiais metais.

Pagrind­inė grupė – 10 dain­ininkų (5 moterys ir 5 vyrai). Šis būrelis dain­uo­jančių įvairaus amži­aus ir pro­fe­sijų žmonių repetuoja kiekvieną savaitę, dain­uoja labai įvairų reper­tu­arą nuo lietu­viškos ir užsienio pop­u­liar­io­sios muzikos iki romansų ir liaud­ies dainų. Daly­vauja bene visu­ose kultūros cen­tro orga­nizuo­ja­mu­ose koncertuose ir šventėse.

„Užgai­dos“ - tai ben­dram­inčių, mėgstančių dainą, buvimą kartu, kolektyvas.

2017 "Užgaidos" šventė veiklos penkmetį.

2013 spalio 19 – 20 dienomis Anykščių kultūros cen­tro pop­u­liar­ios muzikos atlikėjų grupė „Užgai­dos“, vadovė Regina Stum­burienė, daly­vavo Gdanske (Lenkija) vyku­si­ame X- ąjame tau­tinių mažumų fes­ti­va­lyje „Biografie Gdan­skie“ Didžią­jame Gdan­sko teatre, kur žiūrovų salė talpina 800 žmonių.
Kolek­ty­vas „Užgai­dos“ atliko 45 min. pro­gramą (liaud­ies dainas, roman­sus ir lietu­vių autorių pop­u­liarias dainas). Mūsų kolek­ty­vas buvo labai šil­tai sutik­tas žiūrovų ir kitų dalyvių, plo­ji­mai netilo ne tik kon­certo metu, bet dar ilgai ir pabai­gus savo pasirodymą.