Vadovė Jur­gita Bal­dauskienė, tel.: +370 619 85726; el. paš­tas: jurgita.baldauskiene@gmail.com

Pirmas koncertas - 2012 metais

Pir­mąjį kon­certą kolek­ty­vas surengė 2012 metų balandį Anykščių koplyčioje. Nuo tos dienos „Vol­ungės“ ir pradėjo skaiči­uoti savo gyvav­imo metus.

Ansam­blio moterys atlieka įvairi­ausių žanrų kūrinius – klasiką, roman­sus, estradines, aranžuo­tas lietu­vių liaud­ies ir kitokias pop­u­liarias dainas.

Kolek­ty­vas daly­vauja kultūros cen­tro rengini­u­ose, respub­likini­u­ose konkur­su­ose, fes­ti­val­i­u­ose bei rajono miestelių orga­nizuo­jamose šventėse.

Geriausias konkurse

Šventosios gaida 2017

Spalio 21 dieną Taujėnų dvare vyko respublikinis kamerinių ir vokalinių ansamblių festivalis - konkursas "Šventosios gaida 2017", kuriame "Volungių" ansamblio koncertmeisteris Robertas Čapkevičius buvo pripažintas geriausiu šiame konkurse ir gavo specialų apdovanojimą.

Volungės

„Po Tauragnų dangum"

2017 spalio 28 d. "Volungės" dalyvavo romantinės muzikos festivalyje „Po Tauragnų dangum".