Padalinio vadovas - Rober­tas Raišelis, tel.: +370 615 48548, robertas6661@gmail.com

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Romansinio dainavimo grupė „Pivonija"

Šis kolek­ty­vas yra pagrin­dinis Bur­biškyje vyk­stančių švenčių dalyvis, aktyviai daly­vauja Anykščių kultūros cen­tro orga­nizuo­ja­mu­ose renginiuose.

Bur­biškio kaimo tradi­ci­jos

Skyri­uje, tęsiant Bur­biškio kaimo tradi­ci­jas, svar­biau­siomis yra tapu­sios: Užgavėnės, Moti­nos dienos, Joninių, Žolinės ir Advento šven­tės. Minimos val­stybinės šven­tės: Vasario 16- oji, Kovo 11- oji. Glaudžiai ben­dradar­biau­jama su Bur­biškio kaimo ben­druomene ir bib­lioteka, keičia­masi kultūrinėmis pro­gramomis su kitais Anykščių rajono kultūros skyrių kolek­ty­vais. Šiais metais Bur­biškyje vyk­sta edukac­inės pro­gramos skir­tos Lietu­vos etno­grafini­ams region­ams pažinti. Ben­druomenė supažin­d­i­nama su regionų paproči­ais, mokosi dainų, vaiši­nasi tradicini­ais regionų patiekalais. Užbaigia­ma­sis renginių ciklo ako­r­das – tau­tiška vakaronė „Praeities skrynelę atvėrus“.

Kitose kaimo ben­druomenėse

Kolek­ty­vai kon­cer­tavo ir kitose kaimo ben­druomenėse: Budrių, Ažuožerių, Nau­jųjų Elmininkų ben­druomenėse. Buvo išvykę į Anykščių kultūros cen­tro orga­nizuotą tradicinį romansų fes­ti­valį „Aukš­taiti­jos žie­dy­nai“ ir Molė­tu­ose vykusį romansų fes­ti­valį „Rožę tą…“ Taip pat ben­dradar­biau­jama su Anykščių kūry­bos ir dailės mokykla. Ekspon­uo­jami mok­sleivių parengti darbai.