Padalinio vadovė: Alvyra Simanon­ienė, tel. 8 688 40544, alvyra.simanonienė@gmail.com

Ažuožerių skyri­uje - 2 meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Mėgėjų dramos kolek­ty­vas
2. Ikimokyk­linukų ir prad­inukų studija „Padaužos“

Suau­gusių mėgėjų dramos kolek­ty­vas.

Kolek­tyve daly­vauja nuo5 iki 15 žmonių. Pas­taty­tos šios pjesės L. Didžiulienės- Žmonos „Paskubėjo“, Kazanav­ičienės „Sen­ovės aidai“, A.Kazragio „Žen­telis“, K. Čyplio – Vijūno „Bobutės susipyko“ Almanis „ Keistas gimtadienis“ ir kitų. Vaid­inta, ne tik savo kaimo ben­druomenei, bet ir kitų bendruomenių nariams.

Vaikų studija „Padaužos“

Studija veikia nuo 2007m., sukurta ir pas­tatyta nuo­taikinga improvizacija „Sva­jonės smėlio dėžėje“. Su kuria apvaži­uota beveik visos rajono gyven­vi­etės. Po pasirodymo vaikai piešė savo sva­jones ir piešinius birže­lio 1 d. įteikė rajono merui. Taip pat paruošta nuo­taikinga pro­grama “Blon­dinių šou”. Su pasakos „Trys paršiukai“ herojais ir Kvailių kaimo bobomis aplankėme ne vieną kaimo bendruomenę. Mes čia ne tik vaidiname, bet ir bendraujame, mokomės ir šokti ,ir dainuoti. Organizuojame šventes mamoms.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyriuose

| - Birželis, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius, Visi renginiai | No Comments
Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyrių

Lietuvos jaunimo  talentų ringas 2020

| Aktualijos, Ažuožerių skyrius | No Comments
Lietuvos jaunimo  talentų ringas 2020 Paskutinį vasario penktadienį Anykščių kultūros centro Ažuožerių atviros jaunimo erdvės lankytojai turėjo galimybę dalyvauti Ramygalos Jaunimo Centro organizuojamame  renginyje. Anykščių…

Užgavėnės Ažuožeriuose

| Ažuožerių skyrius | No Comments
Skaniausi blynai tik per Užgavėnes! Ažuožeriuose jau trečius metus, tik vieną kartą metuose, atidaroma "Užgavėnių blyninė". Čia galite paragauti šaunių gaspadinių kepamų skaniausių blynų su…