Padalinio vadovė: Alvyra Simanon­ienė, tel. 8 688 40544, alvyra.simanonienė@gmail.com

Ažuožerių skyri­uje - 3 meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Roman­ti­nio dainav­imo grupė „Roman­tika“
2. Mėgėjų dramos kolek­ty­vas
3. Ikimokyk­linukų ir prad­inukų studija „Padaužos“

1.Romantinio dainav­imo grupė „Roman­tika“ . Grupė dain­uoja roman­sus, autorines dainas. Daug kon­cer­tuota rajono miesteliu­ose ir kaimu­ose, Ukmergės raj.. 2006 metais išleido kom­pak­t­inę plokštelę „Roman­tika“. Nuo 2005 m. dalyvauja aukš­taiti­jos regiono romansų fes­ti­va­lyje „Aukš­taiti­jos žie­dy­nai“. 2006 m. vokalinių ansam­bių ir romansų atlikėjų konkurse Leliūn­u­ose tarp romansų atlikėjų laimėta I vieta , o 2007 m. toki­ame pat konkurse atiteko II vieta.
2007 m. vasarą kolek­ty­vas su kocer­tine pro­grama buvo išvykęs į Latvi­jos respub­likos Madonos rajoną.

Suau­gusių mėgėjų dramos kolek­ty­vas.

Kolek­tyve daly­vauja nuo5 iki 15 žmonių. Pas­taty­tos šios pjesės L. Didžiulienės- Žmonos „Paskubėjo“, Kazanav­ičienės „Sen­ovės aidai“, A.Kazragio „Žen­telis“, K. Čyplio – Vijūno „Bobutės susipyko“ Almanis „ Keistas gimtadienis“ ir kitų. Vaid­inta, ne tik savo kaimo ben­druomenei, bet ir kitų bendruomenių nariams.

Vaikų studija „Padaužos“

Studija veikia nuo 2007m., sukurta ir pas­tatyta nuo­taikinga improvizacija „Sva­jonės smėlio dėžėje“. Su kuria apvaži­uota beveik visos rajono gyven­vi­etės. Po pasirodymo vaikai piešė savo sva­jones ir piešinius birže­lio 1 d. įteikė rajono merui. Taip pat paruošta nuo­taikinga pro­grama “Blon­dinių šou”. Su pasakos „Trys paršiukai“ herojais ir Kvailių kaimo bobomis aplankėme ne vieną kaimo bendruomenę. Mes čia ne tik vaidiname, bet ir bendraujame, mokomės ir šokti ,ir dainuoti. Organizuojame šventes mamoms.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

AKC ir AKC skyrių renginiai vasario mėn.

| 2019-vasaris, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius | No Comments
 AKC ir AKC skyrių  2019 m.  vasario  mėnesio renginiai Data Valanda Pavadinimas Vieta (kur vyks) Aprašymas 02-02 17 val. Tarptautinis projektas-miuziklas „Baltican Carmen Show” AKC…

AKC ir AKC skyrių 2019m. sausio mėnesio renginiai

| Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius | No Comments
AKC ir AKC skyrių  2019 m.  sausio  mėnesio renginiai Data Valanda Pavadinimas Vieta (kur vyks) Aprašymas 01-11 13 val. Tradicinis bėgimas aplink Traupį , skirtas…

Atvira jaunimo erdvė Ažuožeriuose

| Ažuožerių skyrius | No Comments
Ažuožerių skyriuje atvėrė duris  Atvira jaunimo erdvė.  Atvira jaunimo erdvė – tai patalpa skirta  atviram darbui su jaunimu. Atviros jaunimo erdvės misija - atviros ir…