Padalinio vadovė: Daiva Kruopi­enė, tel. 8 612 73603, daivuole63@gmail.com
Meno vadovas: Vytau­tas Žiukas, tel. 5 44 47, 8 622 24783, vytautasziukas@gmail.com

Veikiantys kolek­ty­vai

1. Kapela „Pelyša“ (8 dalyviai)
2. Teatro mėgėjų kolektyvas

Kapelai „Pelyša“ vadovauja Vytau­tas Žiukas. Groja ir dainuoja iki 10 žmonių. "Pelyša" kon­cer­tuoja Andri­on­iškyje, Viešin­tose, Troškūn­u­ose, Ragu­vėlėje, Anykšči­u­ose vykstančiose šven­tėse, daly­vauja Anykščių kultūros cen­tre vyk­stančioje kapelų šven­tėje „Gaida“. Pir­mas kape­los pasirodymas buvo ati­darant Beždžionių tiltą Mikieri­u­ose. 2006 m. liepos mėn. Andri­on­iškyje sveči­avosi latvių grupė iš Madonos „Atvasara“. Tais pači­ais metais kapela „Pelyša“ išleido kom­pak­t­inę plokštelę „Atėjo graži vasarėlė“.