Padalinio vadovė: Daiva Kruopi­enė, tel. 8 612 73603, daivuole63@gmail.com
Meno vadovas: Vytau­tas Žiukas, tel. 5 44 47, 8 622 24783, vytautasziukas@gmail.com

Veikiantys kolek­ty­vai

1. Kapela „Pelyša“ (8 dalyviai)
2. Teatro mėgėjų kolektyvas

Kapelai „Pelyša“ vadovauja Vytau­tas Žiukas. Groja ir dainuoja iki 10 žmonių. "Pelyša" kon­cer­tuoja Andri­on­iškyje, Viešin­tose, Troškūn­u­ose, Ragu­vėlėje, Anykšči­u­ose vykstančiose šven­tėse, daly­vauja Anykščių kultūros cen­tre vyk­stančioje kapelų šven­tėje „Gaida“. Pir­mas kape­los pasirodymas buvo ati­darant Beždžionių tiltą Mikieri­u­ose. 2006 m. liepos mėn. Andri­on­iškyje sveči­avosi latvių grupė iš Madonos „Atvasara“. Tais pači­ais metais kapela „Pelyša“ išleido kom­pak­t­inę plokštelę „Atėjo graži vasarėlė“.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyriuose

| - Birželis, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius, Visi renginiai | No Comments
Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyrių

Kovo 11 paminėta Andrioniškyje

| Aktualijos, Andrioniškio skyrius | No Comments
Kovo 8 d.įvyko minėjimas , skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-metį „Laisvė išskleidė sparnus“. Renginyje kalbėjo kraštotyrininkas Raimondas Guobis, su švente pasveikino seniūnas Rolandas Lančickas.…

„Pražydo laisvės diena“ Andrioniškyje

| Andrioniškio skyrius | No Comments
Vasario 13 d. Andrioniškio bibliotekoje įvyko muzikinė-literatūrinė popietė, skirta Lietuvos atkūrimo dienai „PRAŽYDO LAISVĖS DIENA" Dalyvavo poetė iš Kupiškio Giedrė Murnikovienė, skyrusi eiles tėvynei, savo…